Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €1.016.425 για παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ.
21/05/2015

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής «Νόμος»), από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ως αποτέλεσμα της επιβολής αθέμιτων τιμών στα Συμβόλαια που υπογράφηκαν μεταξύ της ΑΤΗΚ και της Primetel, με ημερομηνίες 8/2/2008 και 5/11/2009, αναφορικά με την αγορά δικαιώματος χρήσης διεθνούς χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο υποσυστήμα με την εμπορική επωνυμία MINERVA

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία PrimeTel Co Ltd στην Επιτροπή εναντίον της ΑΤΗΚ, για πιθανή παράβαση του άρθρου 6(1)(α), (β), (γ) και του άρθρου 6(2) του Νόμου.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 3/5/2015, έκρινε ότι η ΑΤΗΚ κατά τον ουσιώδη χρόνο της καταγγελίας, κατείχε δεσπόζουσα θέση επί της διαθέσιμης διεθνούς χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που τερματίζονται στην Κύπρο, μέσω των οποίων μπορεί να διοχετευτεί κίνηση με προορισμό το Λονδίνο/Φρανγκφούρτη. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημείωσε ότι η ΑΤΗΚ ως κρατικός οργανισμός που λειτουργούσε επί σειρά χρόνων σε μονοπωλιακό καθεστώς, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες, να επενδύσει και να δημιουργήσει ένα σημαντικό διεθνές καλωδιακό σύστημα.

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα τέλη χρέωσης που συμπεριλαμβάνονται στα Συμβόλαια της ΑΤΗΚ και της Primetel για την απόκτηση δικαιώματος χρήσης διεθνούς χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο υποσυστήμα με την εμπορική επωνυμία MINERVA (με προορισμό από την Κύπρο προς Λονδίνο/Φραγκφούρτη) δεν έχουν επαρκή σχέση με την πραγματική οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Συνεπώς, κρίθηκε ότι η ΑΤΗΚ

εφαρμόζει μη δίκαιη τιμή πώλησης, προς την Primetel καθότι η τιμολόγηση ήταν υπερβολική κατά την έννοια του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους παρόχους και ως αποτέλεσμα της υπερβολικής τιμολόγησης της άδειας χρήσης σε διεθνή χωρητικότητα διατηρούνται υψηλές τιμές στη λιανική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνία, διαδίκτυο, συνδρομητική τηλεόραση) προς ζημία του καταναλωτή.

Η Επιτροπή με την απόφασή της υποχρεώνει την ΑΤΗΚ ως επιχείρηση, να παύσει τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και να αποφύγει επανάληψη αυτής στο μέλλον.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή με την απόφαση της ημερομηνίας 3/5/2015, έκρινε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ ως αποτέλεσμα των πράξεων ή/και παραλήψεων της και της άρνησής της να αποδεχθεί τη σταδιακή ή/και τμηματική αποπληρωμή των οφειλών ή/και παραχώρηση διευκολύνσεων στην αποπληρωμή των εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης για το έτος 2013 αναφορικά με την χωρητικότητα στο ΜINERVA, για την οποία είχε αγοράσει δικαιώματα χρήσης δυνάμει της Συμφωνίας ημερομηνίας 8/2/2008 και ακολούθως δυνάμει της Συμφωνίας 5/11/2009. Η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι ο τερματισμός της Συμφωνίας και η προτιθέμενη ανάκτηση της εκχωρημένης χωρητικότητας από μέρους της ΑΤΗΚ, ως αποτέλεσμα της άρνησης της να αποδεχτεί την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, επέφερε μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τη φύση, σοβαρότητα της παράβασης καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να επιβάλει στην ΑΤΗΚ πρόστιμο συνολικού ύψους 1.016.425, για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) και 6(1)(β) του Νόμου.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21/5/2015
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου