Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ύψους €1.129,407.50 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) και 6(1)(δ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α και δ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18/06/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 20/07/2020, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 30/2020 απόφασή της στο πλαίσιο της καταγγελίας της εταιρείας Primetel PLC (εφεξής η «Primetel») εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») και του Ομίλου Forthnet A.E. και/ή της Multichoice Hellas S.A..

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης είναι η καταγγελία της εταιρείας Primetel που αφορούσε το ενδεχόμενο παράβασης των άρθρων 3 και/ή 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 2008 (Νόμος αριθμός 13(Ι)/2008) (εφεξής «ο Νόμος») σχετικά με (Α) την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ ΑΤΗΚ και Forthet A.E. και/ ή Multichoice Hellas S.A. κατά παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου, (Β) την αθέμιτη τιμολόγηση της υπηρεσίας CYTAVISION της ΑΤΗΚ και η διεπιδότηση («cross subsidization») αυτής, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, και (Γ) την ομαδοποίηση / συνδυασμό προϊόντων – tying από μέρους της ΑΤΗΚ κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου. Η Επιτροπή, παράλληλα με την εφαρμογή των άρθρων 3 και 6 του Νόμου, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, ομόφωνα αποφάσισε να διεξαχθεί η δέουσα έρευνα για τα αντίστοιχα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ λόγω της πιθανολογούμενης ύπαρξης επηρεασμού του διακρατικού εμπορίου μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς περί παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ που αφορούν στην Συμφωνία Αποκλειστικότητας (Exclusivity Agreement) μεταξύ ΑΤΗΚ και ομίλου Forthnet Α.Ε και/ή Multichoice Hellas S.A. για τη διάθεση του τηλεοπτικού περιεχομένου της NOVA Κύπρου στην ΑΤΗΚ για μετάδοση από την πλατφόρμα Cytavision κατά αποκλειστικότητα, η Επιτροπή δεδομένου ότι η Συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης άλλης υπόθεσης από την Επιτροπή όπου εκδόθηκε η απόφαση της με αρ.13/2015, Απόφαση Επιτροπής με αρ. 13/2015 και ημερομηνία 13/5/2015 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του ομίλου Forthnet Α.Ε. και/ή της Multichoice Hellas S.A. για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ (αρ. φακ.: 11.17.012.01). με την οποία αποφάσισε πως στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), 3(1)(β), 3(1)(γ) και άρθρου 101(1)(α)(β)(γ) της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ και της Forthnet A.E., επιβάλλοντας σχετικό διοικητικό πρόστιμο, δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους ισχυρισμούς, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων και αφού ολοκληρώθηκε η ενώπιον της προφορική διαδικασία, καθώς και η κατάθεση θέσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη, ομόφωνα αποφάσισε ότι η ΑΤΗΚ παραβίασε τα άρθρα 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου και το αντίστοιχο άρθρο 102 στοιχ. α΄ και δ΄ της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται:

Α) παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και άρθρου 102 στοιχ’ α της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, αναφορικά με επιθετική τιμολόγηση υπό τη μορφή της ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας Cytavision κατά τα έτη 2011-2012 που είχε ως αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο αποκλεισμό ενός ή περισσοτέρων από τους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές της τόσο στην αγορά της λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης όσο και στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, και

Β) παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου και άρθρου 102 στοιχ’ δ της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, αναφορικά με σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access και Net Runner ως δέσμη υπηρεσιών.

Η Επιτροπή ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της δεδομένα και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης, ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο πλαίσιο του Νόμου και δη του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008, στη βάση του κύκλου εργασιών της ΑΤΗΚ που έλαβε χώρα κατά το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση. Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να:

Α) Υποχρεώσει την ΑΤΗΚ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ’ α και στοιχ’ δ της ΣΛΕΕ στο μέλλον.

(Β) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΑΤΗΚ:

(i) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ’ α’ της ΣΛΕΕ, εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2011-2012, ανερχόμενο σε €564,703.75 (Πεντακόσιες Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες και Επτακόσια Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Σεντ).
(ii) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ’ δ’ της ΣΛΕΕ, εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access και Net Runner ως δέσμη υπηρεσιών για την περίοδο 2011-2012, ανερχόμενο σε €564,703.75 (Πεντακόσιες Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες και Επτακόσια Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Σεντ).

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 20/07/2020, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου