Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για τη διενέργεια τομεακής έρευνας στον κλάδο των πετρελαιοειδών
17/12/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι αποφάσισε τη διεξαγωγή τομεακής έρευνας (sector Inquiry) στον κλάδο των πετρελαιοειδών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε μέσα από δημοσιεύματα στον ημερήσιο, τοπικό και διεθνή τύπο καθώς και στη βάση προκαταρκτικής μελέτης της Υπηρεσίας της, ότι κατά τη διάρκεια του 2014, η τιμή του πετρελαίου διεθνώς σημείωσε καθοδική πορεία, καταρρίπτοντας κάθε ιστορικό ρεκόρ, αλλά στην Κύπρο οι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών δεν μειώθηκαν στον ανάλογο βαθμό, ως τα παράπονα που εκφράστηκαν από τους καταναλωτές και άλλα οργανωμένα σύνολα. Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε ότι γενικά υπάρχει η αντίληψη στην κοινή γνώμη, κάτι που αποτυπώνεται και μέσω του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, ότι στην εν λόγω αγορά οι τιμές των πετρελαιοειδών αυξάνονται γρήγορα σε περιόδους αυξήσεων του κόστους εισαγωγής, ενώ μειώνονται αργά σε περιόδους μειώσεων του κόστους εισαγωγής, (φαινόμενο γνωστό ως “Rockets and Feathers”, δηλαδή την κατάσταση όπου οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραυλος (rocket) και πέφτουν σαν φτερό (feather)).

Η Επιτροπή στη βάση των εξουσιών της που απορρέουν από την πρόσφατη τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, αποφάσισε όπως πραγματοποιήσει έρευνα στον τομέα της αγοράς των πετρελαιοειδών, ιδίως σε ότι αφορά τους ακόλουθους τύπους πετρελαιοειδών: βενζίνη 95 οκτανίων, βενζίνη 98 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο.

Η εν λόγω έρευνα θα καλύψει όλες τις επιμέρους βαθμίδες της αγοράς, ήτοι εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, χονδρική διανομή, και λιανική εμπορία και θα συμπεριλάβει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς, ήτοι εταιρείες εισαγωγής, εταιρείες χονδρικής πώλησης, εταιρείες λιανικής πώλησης - πρατήρια καυσίμων- και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, καθώς και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών Κύπρου, ή/και οποιοδήποτε άλλο Σύνδεσμο δραστηριοποιείται ή/και λειτουργεί στον εν λόγω τομέα της αγοράς.

Η εξουσία της Επιτροπής για διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών πηγάζει από το άρθρο 32Α του Νόμου. Το εν λόγω άρθρο ορίζει τα ακόλουθα:

32Α -(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 30, 30Α και 31, η Επιτροπή δύναται, όταν η πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η δυσκαμψία των τιμών ή άλλες περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία, να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους.

(2) Η Επιτροπή δύναται να ζητεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ, καθώς επίσης και να διενεργεί κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο. Η Επιτροπή δύναται, ιδίως, να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να της καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική.

(3) Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους.

(4) Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την έρευνα, σε υποθέσεις διερεύνησης πιθανών παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μια τοµεακή έρευνα είναι το µέσο που χρησιμοποιεί για να συγκεντρώνει πληροφορίες για µια συγκεκριμένη αγορά, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα πιθανά εμπόδια ή ενδεχόμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Μια τέτοια έρευνα είναι γενική, δηλαδή αφορά την συλλογή πληροφοριών και δεν στρέφεται άμεσα κατά οποιασδήποτε συγκεκριμένης επιχείρησης. Μετά από μια έρευνα σε κλάδο της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών, είναι πιθανό να ακολουθήσει διερεύνηση σχετικών υποθέσεων, κάτι που όμως δεν είναι βέβαιο αλλά ούτε και απαραίτητο επακόλουθο.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17.12.2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου