Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της NMT Holding B.V. από τη Stena Logistics Holding A.B.
26/03/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της NMT Holding B.V. (στο εξής η «NMT»), από τη Stena Logistics Holding A.B. (στο εξής η «Stena»).

Η Stena είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο Stena Sphere, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη λειτουργία πλοίων, στην υπεράκτια γεώτρηση, στη ναυτιλία, στα ακίνητα και στη χρηματοδότηση.

Η NMT είναι η επιχείρηση στόχος και αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες διαμεταφορές φορτίων και ανήκει στη Fridi B.V. (στο εξής η «Fridi»). Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της NMT θα συνεχίσει να κατέχεται από τη Fridi.

Η Fridi είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Συμμετοχών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου