Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την KKR & Co. L.P. του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LGC Science Group Limited και της θυγατρικής της εταιρείας LGC Whirlwind Ltd, μέσω της Figaro Bidco Ltd
29/12/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία KKR & Co. L.P. με κοινοποίησή της γνωστοποίησε την εξαγορά του μετοχικού κεφάλαιου της εταιρείας LGC Science Group Limited και της θυγατρικής της εταιρείας LGC Whirlwind Ltd, μέσω της Figaro Bidco Ltd.

Η KKR & Co. L.P. είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την ίδια, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται από την KKR επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Η Figaro Bidco Ltd αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουαλίας και της Αγγλίας και ανήκει στα επενδυτικά ταμεία τα οποία ελέγχονται από τη KKR & Co. L.P.

Η LGC Science Group Limited αποτελεί τη μητρική εταιρεία ομίλου εταιρειών, η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουαλίας και της Αγγλίας. Ο εν λόγω όμιλος προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα μέτρησης στις οποίες βασίζεται η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία του κοινού, συμπεριλαμβανομένου υλικών αναφοράς και δοκιμές επάρκειας, αντιδραστήρια γονιδιωματικής, όργανα και υπηρεσίες, καθώς και ανάλυση και ερμηνεία δειγμάτων από εμπειρογνώμονες.

Η LGC Whirlwind Ltd αποτελεί θυγατρική εταιρεία της LGC Science Group Limited, η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουαλίας και της Αγγλίας.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου