Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ideal Shopping Ltd και του μετοχικού κεφαλαίου της που θα εκδοθεί από την εταιρεία Blackstone Group L.P.
12/10/2015

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά από την Blackstone Group L.P. (εφεξής η: «Blackstone»), μέσω της Duke Bidco Ltd (εφεξής η: «Duke Bidco»), του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ideal Shopping Ltd (εφεξής η: «Ideal Shopping») καθώς και του κεφαλαίου της που θα εκδοθεί.

Η Blackstone αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω εταιρεία διαχειρίζεται επενδύσεις και λειτουργεί ως παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων και ως πάροχος χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Duke Bidco αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τα επενδυτικά ταμεία που συνδέονται με τη Blackstone.

Η Ideal Shopping αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία της Ideal Shopping Direct Ltd (η οποία εφεξής θα καλείται με τις θυγατρικές της η «ISD») και είναι πωλητής πολλαπλών καναλιών για αγορές από το σπίτι μέσω ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών εφαρμογών και τηλεοπτικών καναλιών. Η ISD πωλεί μια σειρά εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων προϊόντων για το σπίτι, τον κήπο, την κουζίνα και τεχνολογικών αγαθών, προϊόντων υγείας, ομορφιάς και βιοτεχνικών προϊόντων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου 83(I)/2014.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου