Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις εταιρείες JCC Payment Systems Limited, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, USB Bank Plc, Alpha Bank Cyprus Ltd, Emporiki Bank Cyprus Limited, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, Societe Generale Cyprus Ltd και Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
30/05/2014

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ανακοινώνει ότι, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον των JCC Payment Systems Limited, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, USB Bank Plc, Alpha Bank Cyprus Ltd, Emporiki Bank Cyprus Limited, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, Societe Generale Cyprus Ltd και Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) και 6(1)(α) και (β) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (εφεξής η «Σ.Λ.Ε.Ε.») και προς τούτο κοινοποίησε Εκθέσεις Αιτιάσεων προς αυτές.

Η προκαταρκτική έρευνα είναι αποτέλεσμα της καταγγελίας της εταιρείας FBMΕ Card Services Ltd εναντίον των πιο πάνω αναφερόμενων επιχειρήσεων, η οποία υποβλήθηκε στην ΕΠΑ στις 4/1/2010.

Οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις αφορούν:

(i) την απόφαση της JCC Payment Systems Limited ως ένωση επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών μετόχων της για τον καθορισμό των Εγχώριων Διατραπεζικών Προμηθειών (στο εξής τα «ΕΔΠ»), η οποία εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται να περιορίζει εξ΄ αντικειμένου και/ή εξ αποτελέσματος τον ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι επιφέρει ένα ενιαίο σύστημα καθορισμού των ΕΔΠ και κατ’ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς περιορίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αποδοχής καρτών πληρωμών, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 101 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(ii) τις συμφωνίες που σύναψαν η JCC Payment Systems Limited, μαζί με τις τράπεζες μη μετόχους της εντός της Κύπρου, και συγκεκριμένα με τις USB Bank Plc, Emporiki Bank Cyprus Limited και Societe Generale Cyprus Ltd, για καθορισμό των ΕΔΠ, οι οποίες εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται να έχουν ως αντικείμενο και/ή ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι, οι εν λόγω συμφωνίες που έχουν συναφθεί μόνο με την JCC Payment Systems Limited έχουν εκ πρώτης όψεως χαρακτήρα de facto αποκλειστικότητας και αποκλείουν εν τέλει την FBME Card Services Ltd, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 101 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(iii) Την εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη επιβολή αθέμιτων τιμών στις χρεώσεις που αφορούν τα Δικαιώματα Εξυπηρέτησης Πελατών (στο εξής τα «ΔΕΠ») μέσω της πρακτικής της ληστρικής τιμολόγησης, από μέρους της JCC Payment Systems Limited η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(iv) Την εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη επιβολή αθέμιτων τιμών μέσω της πρακτικής της υπερβολικής τιμολόγησης στις χρεώσεις που αφορούν τις ΕΔΠ, από τις τράπεζες μέτοχους της JCC Payment Systems Limited, ήτοι Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, Alpha Bank Cyprus Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά της έκδοσης καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(v) Την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην έκδοση και αποδοχή καρτών American Express (AMEX) εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται ότι περιορίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά επεξεργασίας καρτών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς αρνείται να παραχωρήσει άδεια στην FBM Card Services Ltd έτσι ώστε τα τερματικά της να δέχονται κάρτες American Express (AMEX) για σκοπούς επεξεργασίας συναλλαγών, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. προς ζημιά των καταναλωτών.

Η ΕΠΑ επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταβάλει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η ΕΠΑ με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης και, αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία/ ακρόαση και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παραβάσεων, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

Σημειώσεις:

1. Η ΕΠΑ αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η ΕΠΑ διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

2. Η ΕΠΑ καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η ΕΠΑ δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης έκθεσης αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4. Ο καταρτισμός Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά των ενώπιον της ΕΠΑ διαδικασιών για εξέταση παραβάσεων, ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλόμενων δυνάμει του Νόμου, ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,

(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

30/5/2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου