Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(Ι)/2014)
13/12/2019


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εφιστά την προσοχή των υπόχρεων προς κοινοποίηση επιχειρήσεων, στο λεκτικό του άρθρου 14 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 83(Ι)/2014 το οποίο καθορίζει ότι «Οι κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ» του εν λόγω Νόμου.

Η έκδοση της ανακοίνωσης κρίνεται αναγκαία λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης υποβολής κοινοποιήσεων στην Υπηρεσία της Επιτροπής, με το Παράρτημα ΙΙΙ να μην είναι πλήρως συμπληρωμένο ή/και να υποβάλλεται χωρίς τις αναγκαίες παραπομπές στα επισυναπτόμενα έγγραφα. Επίσης, τα επισυναπτόμενα έγγραφα που υποβάλλονται πολλές φορές ως συμπληρωματικά της κοινοποίησης, δεν δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικαθιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο. Έχοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία και η Επιτροπή έχουν στη διάθεση τους μόνο ένα μήνα ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο απόφαση, το Παράρτημα ΙΙΙ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο.

Η Επιτροπή τονίζει ότι το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία της πρέπει να είναι πλήρες και αναλυτικό. Επίσης όλες οι αναφορές που περιέχονται στην κοινοποίηση και αφορούν έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτήν στη βάση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου, θα πρέπει να παραπέμπουν στα ακριβή σημεία των σχετικών εγγράφων, προς στοιχειοθέτηση των πληροφοριών που καταγράφονται στην κοινοποίηση. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στις παραπομπές των δικαιολογητικών εγγράφων και σχετικών συμφωνιών από τις οποίες προκύπτει η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και ως εκ τούτου, πρέπει να υποδεικνύονται με σαφήνεια όλες οι πρόνοιες σε αυτές, οι οποίες είναι σχετικές με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και αφορούν στοιχεία που θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και νομολογία. Υπογραμμίζεται πως η ευθύνη για την υπόδειξη και ανάλυση όλων των σημαντικών στοιχείων που συνθέτουν την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση βαρύνει τους υπόχρεους προς κοινοποίηση. Ο σκοπός της υποβολής των επισυναπτόμενων εγγράφων είναι προς επιβεβαίωση των αναφορών στο έγγραφο της κοινοποίησης όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στο σημείο 2 (α) του Παραρτήματος ΙΙΙ: «2. Δικαιολογητικά έγγραφα, (α) Η συμπληρωμένη κοινοποίηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα: ….» και όχι ως συμπληρωματικά των όποιων στοιχείων καταγράφονται στο έγγραφο της κοινοποίησης.

Περαιτέρω, επισημαίνονται οι πρόνοιες του Άρθρου 40 του Νόμου : «40.-(1) Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις στους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ιδιωτικούς φορείς που παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου:

………………………

(γ) διοικητικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για παράλειψη παροχής πληροφοριών σύμφωνα με υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,….»

Η Επιτροπή ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της δεν θα προχωρεί στην αξιολόγηση της κοινοποίησης ούτε και στην ανακοίνωση της πράξης, παρά μόνο όταν αποσταλούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προνοεί ο Νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 83(Ι)/2014 «Η Υπηρεσία εξετάζει την κοινοποίηση μόλις τη λάβει και όταν διαπιστωθεί ότι η κοινοποίηση συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, η Υπηρεσία διεξάγει προκαταρτική αξιολόγηση και ετοιμάζει γραπτή Έκθεση προς την Επιτροπή ….». Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που η κοινοποίηση δεν είναι πλήρης, η Υπηρεσία θα ενημερώνει σχετικά τους υπόχρεους προς κοινοποίηση και θα αναμένει από αυτούς να επανεξετάσουν την υποβληθείσα κοινοποίηση και να υποβάλουν / συμπληρώσουν τα στοιχεία που υπολείπονται. Τονίζεται ότι η προθεσμία των 30 ημερών της προβλεπόμενης από το Νόμο για έκδοση απόφασης, άρχεται όταν και εφόσον η υποβληθείσα συγκέντρωση είναι πλήρως συμπληρωμένη στη βάση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου.

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
13/12/2019  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου