Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 54/2012 επέβαλε στο Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού (ΣΑΛΑ) πρόστιμο συνολικού ύψους €214.063 για παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) και 3(1)(δ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος) και του άρθρου 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας των κ.κ. Θεόδωρου Καπνίση και Αριστοτέλη Μελετίου εναντίον του ΣΑΛΑ
29/01/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκομένων μερών, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) και 3(1)(δ) του Νόμου, και του άρθρου 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου από τον ΣΑΛΑ.

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία (με αρ. φακ.11.17.70/2006) των κ.κ. Θεόδωρου Καπνίση και Αριστοτέλη Μελετίου, η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2006, αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους του Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού (ΣΑΛΑ) και της Αρχής Λιμένων Κύπρου του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίσχυε τότε.

Η Επιτροπή σε δύο περιπτώσεις (14 Φεβρουαρίου 2008 και 14 Φεβρουαρίου 2012), ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Α.Ε. 3902 (ΑΤΗΚ και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού) και στις προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), πλήρως συμμορφούμενη με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανακάλεσε προηγούμενες αποφάσεις της, οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν ληφθεί από μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο, και αποφάσισε την εξ’ υπαρχής διερεύνηση της καταγγελίας.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2012, ομόφωνα κατέληξε στα συμπεράσματα ότι:

(α) η απόφαση του ΣΑΛΑ, ως ένωση επιχειρήσεων, να μην αποδεχτεί τους καταγγέλλοντες ως μέλη του, αλλά και ούτε να τους επιτρέψει χρήση των μηχανημάτων του ΣΑΛΑ, αποτελεί σύμπραξη απαγορευμένη κατά το άρθρο 3(1) του Νόμου, η οποία στοιχειοθετείται: (i) με τον περιορισμό της διάθεσης, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου, και (ii) με την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(δ) του Νόμου. Και,

(β) ο ΣΑΛΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων από τους αδειούχους αχθοφόρους και στη σχετική αγορά της διαχείρισης και χρήσης εξειδικευμένων μηχανημάτων ή/και εγκαταστάσεων, που είναι ουσιώδη ή/και βασικά για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών (βασικές διευκολύνσεις), την οποία εκμεταλλεύεται καταχρηστικά (i) κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, με την άρνησή του να συναλλαγεί με τους νέους αδειούχους αχθοφόρους και την άρνηση πρόσβασης αυτών, χωρίς αντικειμενική αιτιολογία, σε βασικές διευκολύνσεις, και (ii) κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, με τη διακριτική μεταχείριση που εφαρμόζει έναντι των καταγγελλόντων, αδειούχων αχθοφόρων, σε αντίθεση με τους παλαιότερους αχθοφόρους και τους μεταγενέστερους των καταγγελλόντων.

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2012, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων του ΣΑΛΑ και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, και οποιεσδήποτε ελαφρυντικές και μη περιστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους των προστίμων, σημείωσε επίσης τα εξής:

· Ο ΣΑΛΑ με τις πράξεις και/ή παραλείψεις του προέβηκε σε πολλαπλές παραβάσεις του Νόμου, ήτοι των άρθρων 3(1)(β) και (δ) και 6(1)(β) και (γ) του Νόμου. Πρόκειται για παραβάσεις με διάρκεια, συνέχεια και επανάληψη.
· Οι παραβάσεις στις οποίες προέβη ο ΣΑΛΑ διήρκεσαν για μια μακρά χρονική περίοδο.
· Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ΣΑΛΑ δεν επέδειξε καμία πρόθεση συμμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας και στη συνέχεια κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία.
· Η Επιτροπή έχει βεβαιωθεί ότι οι σημειωθείσες πολλαπλές παραβάσεις αποτελούν ηθελημένες ενέργειες και όχι πράξεις εξ’ αμελείας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα έκρινε ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον αλληλέγγυο τρόπο συμμετοχής στα περιουσιακά στοιχεία του ΣΑΛΑ από μέρους των μελών του, την επιβολή διοικητικού προστίμου, στον ΣΑΛΑ ξεχωριστά για κάθε μία από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων του Νόμου, των οποίων το σύνολο ανέρχεται σε €214.063.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.competition.gov.cy)
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου