Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠOY ΕΡΕΥΝΩΝ
10/06/2015


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της διεξήγαγε αιφνίδιους επί τόπου ελέγχους που αφορούν τις ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται κατά τον παρόντα χρόνο:

1. Αυτεπάγγελτη έρευνα για διερεύνηση πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 3 ή/και 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, καθώς και των Άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναφορικά με δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και κόμβων εντός της Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων CYBARCO LIMITED, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED, MEDCON CONSTRUCTION LIMITED, CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED, Α. PANAYIDES CONTRACTING LIMITED, LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED, FAP CONSTRUCTIΟN LIMITED, GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, NEMESIS ASPHALT CO LIMITED και ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με το ενδεχόμενο παραβάσεων των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου, καθώς και των Άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ, ως αποτέλεσμα πιθανολογούμενης νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) μεταξύ διαφόρων οικονομικών φορέων και των ενεργειών και/ή πρακτικών τους μαζί και/ή ξεχωριστά σε σχέση με διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Δημοκρατίας, για την περίοδο από την 1/1/2007 έως και την 11/9/2014.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 9/06/2015.

2.Αυτεπάγγελτη έρευνα για διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και / ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφορικά με τη Β’ Φάση κατασκευής του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων CYBARCO LIMITED, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED και ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου, καθώς και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, μέσω νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών και / ή χειραγώγησης προσφορών αναφορικά με ολόκληρη τη Β’ Φάση του αποχετευτικού συστήματος της Λάρνακας.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 9/06/2015.

3. Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου, σε σχέση με την ενδεχόμενη χειραγώγηση και ή νόθευση των προσφορών στους Δημόσιους Διαγωνισμούς 1) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 3/2/2012 και 3) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 10/6/2012 για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, K.Kythreotis Holdings Public Ltd, I &S Kritonis Ltd, Alfa Concrete Public Company Ltd, Alfa Beton Limited, Ψαρούδης Μπετόν Λτδ.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με το ενδεχόμενο χειραγώγησης και ή νόθευσης των Δημόσιων Διαγωνισμών 1) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 3/2/2012 και 3) με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 10/6/2012 για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 25/02/2015.

4. Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά παραγωγής, εμπορίας, διάθεσης και/ή τοποθέτησης σκυροδέματος

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, K.Kythreotis Holdings Public Ltd, I &S Kritonis Ltd, Alfa Concrete Public Company Ltd, Alfa Beton Limited, Ψαρούδης Μπετόν Λτδ.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με τη διερεύνηση ενδεχόμενου σύμπραξης ή / και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά του σκυροδέματος - ιδιαίτερα στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση και/ή τοποθέτηση αυτού - που εικάζεται ότι έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, κατά παράβαση του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 25/02/2015.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς το σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10 Ιουνίου 2015
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου