Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού διαπιστώνει παραβάσεις της νομοθεσίας Περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων εκ μέρους της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd
25/05/2007


H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) σε σημερινή συνεδρία της αποφάσισε ομόφωνα, με βάση τα ενώπιον της στοιχεία ότι η εταιρεία Marfin Popular Bank Public Co Ltd έχει προβεί στις ακόλουθες παραβάσεις του Νόμου Περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(Ι)99 στα πλαίσια της διαπιστωθείσας πράξης συγκέντρωσης της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd μέσω της απόκτησης του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή κατά την σημερινή συνεδρία της διαπίστωσε τα ακόλουθα:

· Εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου Περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(Ι)99 για παράλειψη κοινοποίησης από μέρους της Marfin Popular Bank Public Co Ltd ως υπόχρεης δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου να προβεί σε κοινοποίηση της πιο πάνω πράξης συγκέντρωσης.

· Εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 9(α) του Νόμου Περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(Ι)99 για εφαρμογή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από μέρους της Marfin Popular Bank Public Co Ltd ως η υπόχρεη δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου κοινοποιούσα εταιρεία, πριν από την λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία της ΕΠΑ δυνάμει του άρθρου 19(α) του Νόμου δηλαδή της γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας αναφορικά με την έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής,

Για τις πιο πάνω παραβάσεις η ΕΠΑ προχώρησε στην ετοιμασία ΄Εκθεσης Αιτιάσεων η οποία αποστάληκε στην Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

Με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας καμία επιχείρηση που είναι υπόχρεη να κοινοποιήσει στην ΕΠΑ πράξη συγκέντρωσης δεν προβαίνει στην εφαρμογή της εν λόγω συγκέντρωσης με ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές ή πρακτικές οι οποίες δεν νομιμοποιούνται να γίνονται.

Επίσης με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας κάθε επιχείρηση που προβαίνει σε πράξη συγκέντρωσης που εντάσσεται στα πλαίσια του Νόμου οφείλει να την κοινοποιεί στην ΕΠΑ το αργότερο εντός επτά ημερών.

Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω υποχρεώσεων των επιχειρήσεων η ΕΠΑ έχει αρμοδιότητα να επιβάλει χρηματική ποινή 50.000 ΛΚ εφάπαξ και επιπλέον μέχρι 5.000 ΛΚ ημερήσια σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν κοινοποιεί την πράξη συγκέντρωσης στην ΕΠΑ.

Επίσης σε περίπτωση εφαρμογής μίας πράξης συγκέντρωσης προτού αυτή εγκριθεί από την ΕΠΑ τότε η ΕΠΑ έχει αρμοδιότητα να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος και επιπρόσθετα μέχρι 5.000 ΛΚ για κάθε ημέρα συνέχιση της συγκεκριμένης παράβασης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου