Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
08/05/2024


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») έχει δημιουργήσει Αμισθί Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης στην Επιτροπή.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρακτική εκπαίδευση για την απόκτηση από ενδιαφερόμενους εμπειρίας και γνώσης στην εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, η πρακτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο νομικό και οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου για την ευαισθητοποίηση γύρω από τα οφέλη του ανταγωνισμού, την ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική του ανταγωνισμού στην προώθηση και προστασία αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και κατάρτιση στις διαδικασίες της Επιτροπής, διάχυση και εμπέδωση, καθώς και απόκτηση γνώσης στο αντικείμενο και την επιστήμη του ανταγωνισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση έως και την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024, ταχυδρομικώς, με τηλεομοιότυπο (22304944) και/ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο chairman@competition.gov.cy (Προσοχή / Υπόψη: Συντονιστή Προγράμματος Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/Απασχόλησης στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού). Όλες οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Ο εκπαιδευόμενος που συμπληρώνει την απαιτούμενη περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης λαμβάνει, μετά τη λήξη της, σχετικό πιστοποιητικό/βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της περιόδου εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο τέλος της περιόδου εκπαίδευσης, μετά από αίτημα του εκπαιδευόμενου και στη βάση εισήγησης του Μέντορα προς το Συντονιστή, δύναται να ετοιμασθεί και να δοθεί συστατική επιστολή από την Επιτροπή στον εκπαιδευόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (22606600).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου