Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


17. Πρέπει να γνωστοποιήσω στην Ε.Π.Α. μια συγκέντρωση;

Με βάση το Νόμο 83(Ι)/2014, πράξεις συγκέντρωσης που εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 3 πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία πριν την πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ. Η μη γνωστοποίηση συνιστά παράβαση του Νόμου για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017