Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


17. Πρέπει να γνωστοποιήσω στην Επιτροπή μια συγκέντρωση;

Με βάση το Νόμο 83(Ι)/2014, πράξεις συγκέντρωσης που εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 3 πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία πριν την πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ. Η μη γνωστοποίηση συνιστά παράβαση του Νόμου για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου