Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


12. Πως μπορεί μία επιχείρηση που μετείχε σε παράνομη σύμπραξη, να αποκτήσει πλήρη απαλλαγή η μείωση του διοικητικού προστίμου;

Για να αποκτήσει μια εταιρεία, η οποία συμμετείχε στη σύμπραξη, πλήρη απαλλαγή στη βάση του Σχεδίου Επιείκειας, πρέπει να είναι η πρώτη που θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή για την ύπαρξη καρτέλ, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα στις εγκαταστάσεις των εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει ήδη στην κατοχή της αρκετά στοιχεία για να διενεργήσει έρευνα ή έχει ήδη διενεργήσει έρευνα, η εταιρεία πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποδείξει ή να τεκμηριώσει την παράβαση της σύμπραξης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει, επίσης, να συνεργαστεί πλήρως με την Επιτροπή καθ 'όλη τη διαδικασία της, να παρέχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στην κατοχή της και να θέσει τέλος στην παράβαση αφού πρώτα υπάρξει σχετική συνεννόηση με την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει τη συνεργασία της με την εν λόγω επιχείρηση μέχρι την έκδοση της έκθεσης αιτιάσεων. Η εταιρεία δεν μπορεί να τύχει απαλλαγής αν έλαβε μέτρα για να εξαναγκάσει άλλες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη σύμπραξη.

Οι εταιρείες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση των προστίμων, εφόσον παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που συνιστούν "σημαντική προστιθέμενη αξία" σε ό,τι έχει ήδη στην κατοχή της η Επιτροπή και έχει καταγγελθεί η συμμετοχή τους στη σύμπραξη. Τα στοιχεία με "σημαντική προστιθέμενη αξία" για την Επιτροπή, θεωρούνται αυτά που ενισχύουν την ικανότητα της Επιτροπής να αποδείξει την παράβαση.

· Η πρώτη εταιρεία που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις λαμβάνει 30 έως 50% μείωση,
· η δεύτερη 20 έως 30% και
· οι επόμενες εταιρείες μέχρι 20%.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου