Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έκδοση ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία πρόσβασης στο φάκελο υπόθεσης
06/07/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ενεργώντας στη βάση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της αποφάσισε όπως εκδώσει ανακοίνωση ώστε να προσφέρει καθοδήγηση για ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσβασης σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης δυνάμει των άρθρων 26(2)(ια) και 42(9) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2022 (στο εξής «ο Νόμος»). Ο όρος «πρόσβαση στο φάκελο» χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 42 του Νόμου.

Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με:

(α) τη δυνατότητα χορήγησης πρόσβασης σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης,

(β) τις διαδικασίες υλοποίησης της πρόσβασης,

(γ) ποιες πληροφορίες αφορούν προσβάσιμα και μη προσβάσιμα έγγραφα που περιέχονται σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης, και

(δ) τη δυνατότητα χορήγησης πρόσβασης σε Αίθουσα Δεδομένων σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,

στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου, καθώς και κατ’ αναλογία του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (Ν.83(Ι)/2014) και του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018 (Ν.77(Ι)/2018).

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου