Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο συνολικού ύψους €1.166.175 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στo πλαίσιο της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ και της LTV
27/09/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση, της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκoμένων μερών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2018 και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε, ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία PrimeTel Co Ltd στην Επιτροπή με επιστολή της ημερομηνίας 22/2/2010 εναντίον της ΑΤΗΚ και της Lumiere TV Public Company Ltd (στο εξής η «LTV»), για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν.13(Ι)/2008).

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 3/8/2018, έκρινε ότι η ΑΤΗΚ κατά τα έτη 2009-2010, κατείχε δεσπόζουσα θέση στις αγορές της λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η Επιτροπή μέσα από τα ευρήματα της εξέτασης της καταγγελίας και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ήτοι τα οικονομικά δεδομένα και τις αναλύσεις που προσκομίστηκαν από την ΑΤΗΚ και αφού προέβη σε σχετική οικονομική ανάλυση, ομόφωνα κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ την περίοδο 2009 έως 2010, πωλούσε την υπηρεσία της συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision», καθώς και τις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, όταν αυτές προσφέρονταν μαζί, σε ληστρικές τιμές (κάτω του κόστους). Η Επιτροπή με βάση τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, τα οποία ανέλυσε, ομόφωνα αποφάσισε πως προκύπτει πρόθεση εξοβελισμού του ανταγωνισμού από μέρους της ΑΤΗΚ. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι η ΑΤΗΚ προέβη σε παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να:

Α) Υποχρεώσει την ΑΤΗΚ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.

(Β) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ως ακολούθως:

(i) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2009-2010, ανερχόμενο σε €583.087,50 (Πεντακόσιες Ογδόντα Τρεις Χιλιάδες Ογδόντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Σεντ).

(ii) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης του συζευγμένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για την περίοδο 2009-2010, ανερχόμενο σε €583.087,50 (Πεντακόσιες Ογδόντα Τρεις Χιλιάδες Ογδόντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Σεντ).

Επιπρόσθετα, της κατάληξής της ως προς την ύπαρξη παραβάσεων του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων κατέληξε και στα ακόλουθα συμπεράσματα αναφορικά με τους λοιπούς ισχυρισμούς της καταγγελίας της εταιρείας Primetel PLC:

Α) Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ σε ότι αφορά την άρνηση της για παροχή αθλητικού περιεχομένου καθότι δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά περιεχομένου υψηλής θεαματικότητας.

Β) Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ αναφορικά με (i) την άρνηση προμήθειας του περιεχομένου υψηλής στάθμης προς την Primetel και (ii) την κατ’ ισχυρισμό κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης της ΑΤΗΚ και της LTV που να οδήγησε σε μειονεκτική θέση την Primetel, καθότι η ΑΤΗΚ δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά περιεχομένου υψηλής θεαματικότητας, αλλά και επειδή ούτε οι ΑΤΗΚ και LTV κατείχαν συλλογική δεσπόζουσα θέση στις αγορές περιεχομένου υψηλής στάθμης και δικαιωμάτων μετάδοσης κυπριακού ποδοσφαίρου.

Γ) Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης της Primetel προς τη ΑΤΗΚ.

Δ) Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της LTV, για υπερβολικές τιμές σε ότι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις συνδρομητών στην αγορά χονδρικής προμήθειας κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών.

Ε) Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόμου από μέρους των ΑΤΗΚ και LTV, για υπερβολικές τιμές σε ότι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις συνδρομητών στην αγορά χονδρικής προμήθειας κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 3/8/2018, σε μη εμπιστευτική μορφή, έκτασης πέραν των 300 σελίδων, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 33 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27/09/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου