Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποδοχή δεσμεύσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και CASSANDRA TRADING LTD, δυνάμει του άρθρου 25(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΣΥΚΑΔΕ)
31/07/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στις 28 Απριλίου 2020 του άρθρου 25(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις εταιρείες FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, CASSANDRA TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ και B.A.T. (Cyprus) Ltd, καθώς μ’ αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στη Έκθεση Αιτιάσεων που απέστειλε στις εν εν λόγω εταιρείες στις 3/12/2018. (σχετικό είναι το Δελτίο τύπου της Επιτροπής ημερομηνίας 4/12/2018)

Αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνας αποτέλεσε το ενδεχομένο ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (CYPRUS) LTD, CASSANDRA TRADING LTD, μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρά ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών με αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους (mark up) των πελατών τους με συνέπεια να περιορίζεται ο ενδοσηματικός και διασηματικός ανταγωνισμός στην σχετική αγορά λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων στην Κύπρο.

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις υπό αναφορά καταγγελλόμενες εταιρείες, για σκοπούς άρσης των αμφιβολιών ή/και των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν στη Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπή συνοψίζονται στις ακόλουθες:

1. Οι εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην προβαίνουν μεταξύ τους σε ανταλλαγή εγγράφων στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού, καθώς ούτε να ζητούν ή να αποδέχονται να λαμβάνουν έγγραφα στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού των ανταγωνιστών τους που δεν έχουν καταστεί δημοσίως προσβάσιμα.

2. Για σκοπούς διασφάλισης της δέσμευσης για τη μη ανταλλαγή ευαίσθητων και/ή εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων, οι εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. δεσμεύτηκαν να τερματίσουν την έκδοση και κυκλοφορία τιμοκαταλόγων των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού στους οποίους να καταγράφονται οι χονδρικές τιμές. Οι υπό αναφορά εμπλεκόμενες εταιρείες δεσμεύτηκαν ότι οι πελάτες τους θα ενημερώνονται εξατομικευμένα με μέθοδο που θα επιλέξει η κάθε εταιρεία, ως αυτή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και καταγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής. Επί τούτου, στις επιστολές ή στις προσφορές προς τους πελάτες και στους τιμοκαταλόγους τους θα γίνεται ρητή αναφορά στην εμπιστευτική φύση του εγγράφου ώστε να μην γίνεται κυκλοφορία αυτών.

3. Όσες εταιρείες θα συνεχίσουν να εκδίδουν και να κυκλοφορούν τιμοκατάλογο αναφορικά με τις προτεινόμενες λιανικές τιμές των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού, δεσμεύονται ότι σε αυτόν δεν θα συμπεριλαμβάνουν τις χονδρικές τιμές αναφορικά με τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού. Επίσης, οι εταιρείες δεσμεύονται να τροποποιήσουν τους τιμοκαταλόγους τους κατά τρόπο με τον οποίο να καθίσταται απόλυτα σαφές ότι οι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης για τα προϊόντα καπνού για στριφτά τσιγάρα δεν είναι υποχρεωτικές, ούτε δεσμευτικές αλλά μόνο προτεινόμενες ή/και ενδεικτικές και ότι ο εκάστοτε λιανοπωλητής είναι ελεύθερος να διαθέτει τον καπνό είτε σε χαμηλότερη είτε σε ανώτερη τιμή από την προτεινόμενη.

4. Οι εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T., για σκοπούς επίβλεψης τήρησης των δεσμεύσεων, θα διορίσουν, έκαστη, ανεξάρτητο πρόσωπο ή μέλος του Δ.Σ., το όνομα του οποίου θα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει σχετική έκθεση συνοδευόμενη από ένορκη δήλωση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία να επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες κατά το προηγούμενο έτος ενήργησαν συμφώνως των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της παρούσας απόφασής.
Οι υποβληθείσες δεσμεύσεις αφορούν τα υφιστάμενα και νέα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για στριφτά τσιγάρα και αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή συνακόλουθα έκρινε ότι οι προτεινόμενες από έκαστη καταγγελλόμενη εταιρεία, δεσμεύσεις είναι αναλογικές σε σχέση με τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί και δεν υπερβαίνουν αυτό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αντιρρήσεων της Επιτροπής. Συνεπώς, η Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 25(1) του Νόμου, ομόφωνα κατέστησε αυτές δεσμευτικές.

Η Επιτροπή συνέστησε στις εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών με την έκδοση σχετικής οδηγίας ή/και γραπτής πληροφόρησης προς τους υπαλλήλους τους σχετικά με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και ειδικότερα, για την απαγόρευση διανομής, ανταλλαγής ή λήψης τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστών τους.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η παρούσα απόφασή της αφορά αποκλειστικά και μόνο την κρινόμενη υπόθεση.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης των καταγγελλόμενων εταιρειών FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που πρότειναν να αναλάβουν, και οι οποίες κατέστησαν δεσμευτικές δυνάμει της απόφασης, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του κύκλου εργασιών τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 25(2) του Νόμου.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή επισημαίνει πως δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου δύναται, κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 25–

(α) εάν μεταβλήθηκε ουσιώδες πραγματικό περιστατικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η απόφασή της.

(β) εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση.

(γ) εάν η απόφαση οφείλεται σε παραπλάνηση της Επιτροπής, με την παροχή ανακριβών, ψευδών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή την απόκρυψη των αληθών.

(δ) εάν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραλείψουν και/ ή αρνηθούν να συμμορφωθούν με τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση.

Η απόφαση της Επιτροπής μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
31/7/2020
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017