Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στις εταιρείες Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και Cassandra Trading Ltd αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
04/12/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ανακοινώνει ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής «ο Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον των εταιρειών Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και Cassandra Trading Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και 101(1) στοιχ. ‘α της ΣΛΕΕ και κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτιάσεων προς αυτές.

Η προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη μετά από καταγγελία του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ).

Οι πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις που έχουν κοινοποιηθεί στις υπό αναφορά εταιρείες αφορούν τα ακόλουθα:

(Α) παράβαση του Άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ, συνεπεία της εναρμονισμένης πρακτικής από μέρους των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd, Cassandra Trading Ltd μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρά ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών που έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους (mark up) των πελατών τους με συνέπεια να περιορίζεται ο ενδοσηματικός και διασηματικός ανταγωνισμός στην σχετική αγορά λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων στην Κύπρο.

(Β) παράβαση του Άρθρου 3(1) (α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ από μέρους των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών Fereos Ltd και Cosmos Trading Ltd, για εναρμονισμένη πρακτική που συνίσταται στον έμμεσο ή άμεσο καθορισμό ίδιων χονδρικών τιμών και ίδιων λιανικών τιμών μεταπώλησης στην αγορά λεπτοκομμένου καπνού για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων και δη στα προϊόντα Golden Virginia, Old Holborn, Drum, Camel Essential και Winston, στην Κύπρο μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρώς ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών με αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού σε μεγάλο μέρος της αγοράς αλλά και τον περιορισμό του ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού στην σχετική αγορά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης, αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση, της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και εφόσον διεξαχθεί η σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκομένων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.


Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.


Σημειώσεις:

1. Η Επιτροπή αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.


2. Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.


3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης Έκθεσης Αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.


4. Ο καταρτισμός της Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό στάδιο. Στην Έκθεση Αιτιάσεων ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας και οι αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.


5. Κατά τις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίες για εξέταση παραβάσεων ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλόμενων δυνάμει του Νόμου ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:


(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,


(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,


(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


4/12/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου