Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Callidus Software Inc. από τη SAP SE, μέσω της SAP America Inc.
26/02/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Callidus Software Inc. από την SAP SE, μέσω της SAP America Inc..

Η SAP SE αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και είναι η τελική μητρική εταιρεία του ομίλου SAP. Η SAP SE είναι διεθνής πωλητής λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι λύσεις λογισμικού της SAP περιλαμβάνουν πρότυπο επιχειρησιακό λογισμικό (Enterprise Application Software; στο εξής αναφερόμενο ως "EAS") και τις διάφορες υποκατηγορίες του, ιδίως του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (Customer Relationship Management -"CRM"). Επιπλέον, o όμιλος SAP προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και παροχής συμβουλών, προσαρμοσμένες στο λογισμικό της καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η SAP America Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας Delaware, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η SAP America Inc. είναι θυγατρική της SAP SE και μέσω αυτής ο όμιλος SAP διεξάγει τις δραστηριότητες του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

H Callidus Software Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας Delaware, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και δραστηριοποιείται στον τομέα λογισμικού επιχειρήσεων (EAS) και πιο συγκεκριμένα στις λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Η εν λόγω εταιρεία παρέχει λύσεις λογισμικού ως υπηρεσία για το μάρκετινγκ και την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου