Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Camelia Investment 1 Ltd από επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζονται ή συμβουλεύουν θυγατρικές της Blackstone Inc., μέσω της RLLMJ23 Bidco Ltd
08/12/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Blackstone Inc., με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Camelia Investment 1 Ltd, μέσω της RLLMJ23 Bidco Ltd.

Η Blackstone Inc. αποτελεί παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων (investment management firm), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ιδιαίτερα η Blackstone Inc. συμβουλεύει και διαχειρίζεται κεφάλαια σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνουν ιδιωτικά κεφάλαια, λύσεις αντισταθμιστικών κεφαλαίων (hedge fund solutions), ακίνητα και χρεωστικά περιουσιακά στοιχεία. Από την ίδρυσή της, η Blackstone Inc. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της έχουν ολοκληρώσει συναλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών κλάδων, των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, των καταναλωτικών και λιανικών, της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και της υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε εταιρεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Blackstone Inc., υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο που οι επενδυτές των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone Inc. έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους της Blackstone Inc..

Η RLLMJ23 Bidco Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Αγγλίας και της Ουαλίας, ανήκει στη Blackstone Inc., και δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Camelia Investment 1 Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Camelia Investment 1 Ltd είναι ένας παγκόσμιος πάροχος λογισμικού σχετικού με κυβερνητικές τεχνολογίες (govtech). Οι λύσεις της έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν οργανωτικές βελτιώσεις σε φορείς του δημόσιου τομέα και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε (i) οικονομική διαχείριση και πληρωμές, (ii) διακυβέρνηση, κίνδυνοι και συμμόρφωση, (iii) δέσμευση και λειτουργίες, (iv) διαχείριση εργατικού δυναμικού, (v) ροή εργασιών και αυτοματοποίηση και (vi) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου