Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Pacific Investment Management Company LLC (PIMPCO) επενδυτικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ, το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και ομόλογα, μέσω της Oxalis Holdings S.a.r.l.
21/11/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση από τη Pacific Investment Management Company LLC (PIMPCO) επενδυτικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ (“Starlight Portfolio”), το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και ομόλογα, μέσω της Oxalis Holdings S.a.r.l.

Η Oxalis Holdings S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η Oxalis Holdings S.a.r.l. είναι επενδυτικό όχημα, η οποία ελέγχεται από την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO).

Η PIMCO είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενεργή διαχείριση σταθερού εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θεσμικούς επενδυτές.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί ένα επενδυτικό πακέτο της Ελληνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ (“Starlight Portfolio”), το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και κάποια ομόλογα.

Η Kohira Holdings Limited είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του Χαρτοφυλακίου στην Kohira Holdings Ltd η έγκριση της ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμου του 2015 (169(I)/2015). Μετά τη μεταβίβαση του Χαρτοφυλακίου Starlight από την Ελληνική Τράπεζα στην Kohira Holdings Ltd, η Kohira Holdings Ltd θα αδειοδοτηθεί επίσης ως «μη πιστωτικό ίδρυμα» σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017 (41(I)/2017).

Η APS Debt Servicing Cyprus Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με του νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η APS Debt Servicing Cyprus Limited δραστηριοποιείται στους τομείς της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας η οποία αποκτήθηκε από πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια και στη διαχείριση και ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα με απαιτήσεις σε καθυστέρηση και συναφών επικουρικών χρεών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου