Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Onestream Software LLC από την KKR & Co Inc., μέσω της KKR Dream Holding LLC.
14/02/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία KKR & Co. Inc., αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της KKR Dream Holding LLC, του μετοχικού κεφαλαίου της Onestream Software LLC.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.


Η KKR Dream Holding LLC αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ, η οποία δεν είχε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και η οποία έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας Συγκέντρωσης.

Η OneStream Software LLC («η επιχείρηση Στόχος»), αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού εταιρικής διαχείρισης απόδοσης, παρέχοντας σε εταιρείες τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις κανονιστικών ρυθμίσεων, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου