Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λτδ από τη Netlana Investments Ltd, μέσω της Mildena Investments Ltd
09/10/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λτδ από τη Netlana Investments Ltd, μέσω της Mildena Investments Ltd.

Η Netlana Investments Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στις επενδύσεις και ανήκει στη Nestlik Investment Ltd (όχημα ειδικού σκοπού), η οποία ανήκει στην ECM Partners Cyprus Ltd, η οποία ελέγχεται από την ECM Partners Inc. Η ECM Partners Inc αποτελεί θεσμική εταιρεία επενδύσεων, που επικεντρώνεται στην εξαγορά στόχων οι οποίοι είναι σε κάποια οικονομική και λειτουργική ύφεση και με την εφαρμογή εξειδικευμένων λειτουργικών, οικονομικών και άλλων πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και με την επένδυση ιδίων κεφαλαίων, αποσκοπεί να καταστήσει αυτούς τους στόχους σε κερδοφόρες και λειτουργικά αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις.

Η Mildena Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Netlana Investments Ltd.

Η Επιχείρηση Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λτδ που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στην αγορά παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού νοσοκομείου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου