Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των StarcinTopcoS.ΰr.l., StarcinInvest S.C.A., Starcin GP InvestS.ΰr.l. από την Compagnie de Saint-Gobain SA
17/02/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Compagnie de Saint-Gobain SA με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των StarcinTopcoS.ΰr.l., StarcinInvest S.C.A., Starcin GP InvestS.ΰr.l..

Η Compagnie de Saint-Gobain SA, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, δραστηριοποιείται σε κάποιους κατασκευαστικούς τομείς και λειτουργεί πέντε επιχειρηματικούς κλάδους: (i) καινοτόμα υλικά, (ii) δομικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των κονιαμάτων), (iii) διανομή οικοδομικών υλικών, (iv) γυαλί, και (v) σωλήνες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι StarcinTopcoS.ΰr.l., StarcinInvest S.C.A., Starcin GP InvestS.ΰr.l. (όλες μαζί θα αποκαλούνται «Chryso»), εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Chryso είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία χημικών και οι εργασίες της αφορούν τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή χημικών λύσεων που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου