Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Booz & Company Inc. από δίκτυο οίκων PricewaterhouseCoopers, μέσω των εταιρειών Hercules Merger Parent Ltd και Hercules Merger Sub Inc.
18/11/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Booz & Company Inc. από δίκτυο οίκων PricewaterhouseCoopers (στο εξής «PwC»), μέσω των εταιρειών Hercules Merger Parent Ltd και Hercules Merger Sub Inc.

Η PwC είναι η εμπορική επωνυμία με την οποία λειτουργούν και παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες οι οίκοι που είναι μέλη της PricewaterhouseCoopers International Ltd (στο εξής «PwCIL»). Η PwC προσφέρει συμβουλευτικές επαγγελματικές υπηρεσίες ανά το παγκόσμιο. H PwCIL είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας του Η.Β. H PwC δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η Booz & Company Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένας διεθνής συμβουλευτικός οίκος με γραφεία παγκοσμίως που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διεύθυνση επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών εταιρικού και δημοσίου τομέα.

Η Hercules Merger Parent Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Hercules Merger Sub Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τόσο η Hercules Merger Parent Ltd όσο και η Hercules Merger Sub Inc. αποτελούν εταιρείες οχήματα οι οποίες έχουν εγγραφεί αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επίτευξης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.







  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου