Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kiwi VFS Sub I S.a.r.l. από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Speed Bidco S.a.r.l.
09/11/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Blakstone Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της Kiwi VFS Sub I S.a.r.l., μέσω της Speed Bidco S.a.r.l..

Η Speed Bidco S.a.r.l. είναι εταιρεία ειδικού σκοπού δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, η οποία δεν είχε προηγούμενες δραστηριότητες και η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Speed Bidco S.a.r.l. ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc.

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Κάθε εταιρεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο που οι επενδυτές των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους της Blackstone.

Στόχος στην παρούσα συγκέντρωση αποτελεί η Kiwi VFS Sub I S.a.r.l. η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Kiwi VFS Sub I S.a.r.l. αποτελεί την ιθύνουσα (holding) εταιρεία του VFS Group (συγκεκριμένα της VFS Global AG και τις θυγατρικές της). Η VFS Group είναι εταιρεία εξειδικευμένη στις υπηρεσίες τεχνολογίας και εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) υπηρεσιών αιτήσεων για έκδοση θεωρήσεων εισόδου (και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις και διπλωματικές αποστολές.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου