Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενημερώνει με την παρούσα όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα εκδίδει Δελτία Τύπου προς ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την έκδοση αποφάσεων σε σχέση με την εφαρμογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014
14/07/2015

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοινώνει ότι ενεργώντας στη βάση του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, θα ενημερώνει το κοινό με την έκδοση Δελτίων Τύπου σε σχέση με τις αποφάσεις της αναφορικά με την εφαρμογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, σε σύντομο χρονικό διάστημα αφότου ενημερώσει τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στις εν λόγω ανακοινώσεις θα καταγράφεται ο τίτλος της υπόθεσης και θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων και των διατάξεων των Νόμων που κρίνεται ότι παραβιάζονται από τις επιχειρήσεις.

Σκοπός των εν λόγω ανακοινώσεων είναι η διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούνται από την ΕΠΑ, καθώς και η πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και τυχόν ενδιαφερομένων μερών. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΠΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στάθμισης αναφορικά με τον αιτούμενο χαρακτηρισμό στοιχείων που περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης ως επαγγελματικά μυστικά ή/και εμπιστευτικές πληροφορίες μίας επιχείρησης και μετά τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία κρίνονται ως τέτοια, θα δημοσιεύει το πλήρες κείμενο της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ, διαφυλάσσοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων αυτών.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου