Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών AMETA HOLDING EAD, TARGOVSKA KOMPANIA EAD και KAMTCHIA EAD από την εταιρεία PAUL WESJOHANN & CO GmbH III.
16/02/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών AMETA HOLDING EAD, TARGOVSKA KOMPANIA EAD και KAMTCHIA EAD από την εταιρεία PAUL WESJOHANN & CO GmbH III.

Η PAUL WESJOHANN & CO GmbH III είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στη Γερμανία η οποία ασχολείται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων πουλερικών.

H AMETA HOLDING EAD είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία η οποία ασχολείται με την εκτροφή νεοσσών σε ορνιθώνες για σφαγή, την πώληση νεοσσών και κοτόπουλων, την επεξεργασία και διανομή νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος κοτόπουλου και την παραγωγή και πώληση ζωοτροφών.

Η TARGOVSKA KOMPANIA EAD είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία η οποία ασχολείται με την παραγωγή και πώληση ζώντων πουλερικών και προϊόντων πουλερικών, καθώς και με την πώληση σιτηρών σε παραγωγούς ζωοτροφών.

Η KAMTCHIA EAD είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία η οποία ασχολείται με την εκκόλαψη αυγών, εκτροφή κοτόπουλων, συμπεριλαμβανομένων νεοσσών και την πώληση κοτόπουλων και αυγών για εκκόλαψη.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου