Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης των εταιρειών Azare Enterprises Group Company Ltd και Libra Holidays Group Public Limited
24/11/2004


Στις 24 Νοεμβρίου 2004, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση µίας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Περί Έλεγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22 (Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί.

Με την εν λόγω κοινοποίηση τους, οι εταιρείες Azare Enterprises Company Ltd και Libra Holidays Group Public Limited γνωστοποιούν ότι, στις 12/11/2004 συνήψαν συμφωνία με σκοπό την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Azare Enterprises Company Ltd από την εταιρεία Libra Holidays Group Public Limited.

Η Azare Enterprises Company Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Κύπρο, και είναι ιδιοκτήτρια της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών με κύριους προορισμούς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Βουλγαρία.

Η Libra Holidays Group Public Limited είναι επίσης κυπριακή εταιρεία οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δραστηριοποιείται στη τουριστική βιομηχανία, τόσο στη Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Libra Holidays Group Public Limited εδραιώνονται στους τομείς της διοργάνωσης ταξιδιών, ξενοδοχείων και αερομεταφορών.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του Περί Έλεγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22 (Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Περί ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα δυνάμει του Άρθρου 23, η Υπηρεσία παρέχει, έπειτα από αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν απόψεις σχετικά με τη συγκέντρωση κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του Άρθρου 28 του Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου