Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd.
20/09/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/09/2021, εξέτασε την κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd (στο εξής η «VLPG») από την YUGEN LIMITED (στο εξής η «YUGEN») και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd (στο εξής η «PHL»), Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ (στο εξής η «SYN») και Intergaz Ltd (στο εξής η «ΙΝΤ»). Οι PHL, SYN και INT συλλογικά αναφέρονται ως οι «ιδρυτικές Εταιρείες VLPG» και μαζί με την YUGEN θα αναφέρονται ως οι «Εταιρείες»). Η YUGEN είναι εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (στο εξής ο «’Όμιλος ΕΛΠΕ»).

Η Επιτροπή στην ίδια συνεδρία, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των δεδομένων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση διαφάνηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, η οποία συμπεριλαμβάνει την εμφιάλωση υγραερίου σε κυλίνδρους, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα υγραερίου χύμα και τη συντήρηση κυλίνδρων στην οποία θα δραστηριοποιείται η VLPG καθώς και στις αγορές εισαγωγής υγραερίου, χονδρικής πώλησης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης, λιανικής πώλησης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης και εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες.

Συγκεκριμένα:

i) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις καθότι οι Εταιρείες είναι οι μόνες που θα δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά, μέσω της VLPG και οι οποίες περαιτέρω είναι όλες κάθετα δραστηριοποιημένες στον τομέα του υγραερίου. H εν λόγω εταιρεία θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, την οποία δύναται να εκμεταλλεύεται, π.χ. με αυξημένες χρεώσεις, τόσο για τον αποθηκευτικό χώρο όσο και για την πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους σωλήνες εκφόρτωσης, διαφορετικούς όρους συναλλαγής μεταξύ μετόχων και άλλων μερών πέραν των τιμών, μη παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους, ρήτρες αποκλειστικότητας κ.τ.λ.. Ως εκ τούτου, η VLPG δύναται να έχει την ικανότητα και τα κίνητρα να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της και να δυσχεραίνει την είσοδο ή την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και υφίσταται ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης, σε μια αγορά με ψηλούς φραγμούς εισόδου λόγω των μεγάλων επενδύσεων που χρειάζονται και ειδικών νομικών και τεχνικών περιορισμών που επιβάλλονται για τη δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά.

ii) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση μέσω του κοινού χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, ενδεχομένως να διευκολύνει τις Εταιρείες να συμφωνήσουν όρους συντονισμού τους είτε στην επηρεαζόμενη αγορά του προηγούμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στις επηρεαζόμενες αγορές του επόμενου σταδίου, ήτοι στις αγορές χονδρικής διάθεσης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης και λιανικής διάθεσης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG Διοικητικοί Σύμβουλοι των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους.

iii) Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η VLPG και οι εταιρείες μέτοχοι της, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης βαθμίδας. Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης ή/και λιανικής πώλησης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης αποταθεί στη VLPG για την υπηρεσία αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της VLPG οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των Εταιρειών δύνανται να αποκτήσουν κρίσιμες πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκταση στην αγορά υγραερίου.

iv) Η γειτονική σχέση με την σχετική αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης, πιθανόν να διευκολύνει τις Εταιρείες να συμφωνήσουν τους όρους συντονισμού τους και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG Διοικητικοί Σύμβουλοι των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους.

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, και έπειτα από αίτηση προσώπων που δύναται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, παρέχεται κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του άρθρου 27 του Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/9/2021  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου