Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ARTiBack GmbH από τον Όμιλο Schwarz, μέσω της PGFI Zweite Beteiligungs-GmbH
12/12/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ARTiBack GmbH από τον Όμιλο Schwarz, μέσω της PGFI Zweite Beteiligungs-GmbH.

Ο Όμιλος Schwarz δραστηριοποιείται στους τομείς: της λιανικής πώλησης τροφίμων μέσω των εμπορικών επωνυμιών Lidl και Kaufland, της κατασκευής συσκευασιών τροφίμων και ποτών καθώς επίσης με την συσκευασία τροφίμων και ποτών, μέσω των εταιρειών με την εμπορική επωνυμία Schwarz Produktion, της συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων ως ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με την εμπορική επωνυμία PreZero. Επίσης, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για τις εταιρείες του ομίλου μέσω της εμπορικής επωνυμίας Schwarz Digits.

Η PGFI Zweite Beteiligungs-GmbH, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η PGFI ανήκει στον Όμιλο Schwarz, της οποίας ο σκοπός είναι να επενδύει σε άλλες εταιρείες, ιδίως για την απόκτηση, κατοχή και πώληση επενδύσεων, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ARTiBack GmbH που είναι ο Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η ARTiBack GmbH δραστηριοποιείται στην παραγωγή μερικώς ψημένων/κατεψυγμένων ψωμιών και κομματιών ζύμης για πελάτες που δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση τροφίμων και στην βιομηχανία της σίτισης, και προορίζονται για φρέσκο ψήσιμο στις εγκαταστάσεις του πελάτη (που προορίζονται για ψήσιμο - "bake-off").  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου