Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή», 13/12/2018
17/12/2018

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών, ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή». Η εκδήλωση διοργανώθηκε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκπρόσωπος του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Χαράλαμπος Ρούσος, ανέλυσε την αλληλεπίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού με την πολιτική προστασίας του καταναλωτή και αναφερόμενος στην άμεσα σ’ άλλα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου, Ανώτερη Λειτουργός της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού παρουσίασε το προσχέδιο Σχέδιο Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (ECN+). Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε, μεταξύ άλλων, αναφορά στο δρόμο για την έγκριση της Οδηγίας, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και στους λόγους που χρειάστηκε ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τον καταρτισμό της οδηγίας. Ακολούθως, έγινε παρουσίαση των κυριότερων κεφαλαίων της Οδηγίας όπως είναι οι πρόνοιες που σχετίζονται με την ανάγκη για διασφάλιση ανεξαρτησίας των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού, καθώς και την υποχρέωση των ΚΜ να διασφαλίζουν ότι οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον επαρκές ειδικευμένο προσωπικό, τους αναγκαίους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, έγινε αναφορά στις οι εξουσίες έρευνας και λήψης αποφάσεων που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, έγινε αναφορά στις λεπτομερή ρύθμιση των προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις από την Οδηγία, στην ανάγκη για ύπαρξη αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των ΕΑΑ και πότε αυτή θα παρέχεται. Όπως ανέφερε η κυρία Δρουσιώτη, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει εντός δύο ετών από τη Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε να μεταφερθεί η Οδηγία στο Εθνικό δίκαιο. Επισημάνθηκε ότι η εν λόγω Οδηγία υπογράφηκε στις 11/12/2018 και αναμένεται η δημοσίευσή της.

Ο κ. Παντελής Χριστοφίδης, Δικηγόρος, εκπροσωπώντας τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο παρουσίασε και ανέλυσε τον περί Αγωγών Αποζημίωσης του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017 και την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι αυτή η σχέση είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική. Κατά την παρουσίαση έγινε ειδική αναφορά σε συγγράμματα, νομοθεσίες και νομολογία τόσο του κυπριακού δικαίου όσο και του ευρωπαϊκού και αγγλικού δικαίου, σκιαγραφώντας το νομικό καθεστώς πριν από τη σχετική Οδηγία 2014/104/ΕΕ και το νομικό καθεστώς μετά από αυτή. Έγινε ανάλυση των πιθανοτήτων καταχώρησης αγωγής για αποζημιώσεις ενώπιον, του κατά τόπον αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου, της ισχύς των αποφάσεων της ΕΠΑ και άλλων Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού (NCAs) Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση του Άρθρου 9 Ν. 113(Ι)/2017, του δικαιώματος σε πλήρη αποζημίωση στη βάση του Άρθρου 4 Ν. 113(Ι)/2017, της περιόδου παραγραφής, της αποκάλυψης εγγράφων και πληροφοριών και του καθορισμού του ύψους των αποζημιώσεων. Επιπρόσθετα ο κ. Χριστοφίδης, για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, εισηγήθηκε την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου Διαδικαστικών Κανονισμών δυνάμει του σχετικού δικαιοδοτικού Άρθρου 19(2) Ν. 113(Ι)/2017 καθώς και την έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του Άρθρου 19(1) Ν. 113(Ι)/2017.

Ακολούθησε παρουσίαση από τη Δρ Χριστιάνα Κληρίδη, Λειτουργό Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του Καταναλωτή στην Κύπρο με ειδική αναφορά στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος 2018», στους σκοπούς του προτεινόμενου νομοσχεδίου, στις συμπεριληφθείσες σε αυτό νομοθεσίες, στη δομή του και στις βασικές γενικές και ειδικές τροποποιήσεις του.

Η ημερίδα έληξε με την υποβολή ερωτήσεων που απαντήθηκαν από τους ομιλητές.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠερι Προστασίας του Καταναλωτη Νόμος 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatECN+.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN. 113(I)-2017.pdf

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου