Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Πράξη συγκέντρωσης της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd μέσω της απόκτησης του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
04/07/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) κοινοποίησε σήμερα στην εταιρεία Marfin Popular Bank Public Co Ltd (Marfin) την απόφαση της σε σχέση με τις παραβάσεις του άρθρου 9(α) του Νόμου Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(Ι)99 (Νόμος) αναφορικά με εφαρμογή της πράξης συγκέντρωσης της εταιρείας Marfin μέσω της απόκτησης του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, προτού δοθεί η απαιτούμενη και αναγκαία εκ του Νόμου έγκριση της ΕΠΑ και του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου αναφορικά με τη μη κοινοποίηση στην ΕΠΑ της εν λόγω πράξης συγκέντρωσης.

Στην ομόφωνη της απόφαση η ΕΠΑ διαπίστωσε εκ μέρους της Marfin παράβαση του άρθρου 9(α) του Νόμου για εφαρμογή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από μέρους της Marfin πριν από την λήψη σχετικής έγκρισης της ΕΠΑ και παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου για παράλειψη κοινοποίησης από μέρους της Marfin της πράξης συγκέντρωσης ως υπόχρεης με βάση το άρθρο 13(2) του Νόμου.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις εκ μέρους της Marfin, η ΕΠΑ επέβαλε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ΛΚ. Σε σχέση με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9(α) του Νόμου το διοικητικό πρόστιμο που επέβαλε η ΕΠΑ είναι 3.000 ΛΚ. Σε σχέση με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου το διοικητικό πρόστιμο που επέβαλε η ΕΠΑ είναι 2.000 ΛΚ.

Στην επιμέτρηση της ποινής η ΕΠΑ έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων τη φύση και τη βαρύτητα των δύο παραβάσεων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές διαπράχθηκαν, τα όσα ο δικηγόρος της Marfin υποστήριξε κατά την αγόρευση του για μετριασμό της ποινής, την πλήρη συνεργασία που επέδειξε η Marfin με την ΕΠΑ και το γεγονός ότι ενώ κατατέθηκε ψήφισμα για την γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου και ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες για να παρουσιασθούν εκπρόσωποι της Τράπεζας Marfin στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου στις 6/6/07, λόγω σεβασμού προς τις διαδικασίες που ακολουθούντο από την ΕΠΑ η Marfin επέλεξε να μην παρουσιαστεί δια αντιπροσώπων της στην εν λόγω συνέλευση και επέλεξε να μην προχωρήσει σε οιανδήποτε άλλη ενέργεια ή απόφαση σχετικά με την απόκτηση του εν λόγω μετοχικού κεφαλαίου.

Στις 16/5/07, η ΕΠΑ είχε πληροφορήσει την Marfin ότι περιήλθε στην αντίληψη της η αγορά που πραγματοποίησε του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και ζήτησε πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με το εν λόγω θέμα.

Στις 25/5/07 σε συνεδρία της, η ΕΠΑ, με βάση τα ενώπιον της στοιχεία καθώς και το σημείωμα της Υπηρεσίας, κατέληξε ότι εκ πρώτης όψεως υπήρξαν παραβάσεις των άρθρων 9(α) και 13(1)(α) του Νόμου.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου