Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με (1) τη δημιουργία της επιχείρησης University of Nicosia Greece Branch Medical Ltd από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσω της Nareliz Ltd, και τη Hellenic Healthcare Holdings Single Member S.A., μέσω της Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Ltd και (2) την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας VANES Ltd από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσω της Neroulio Ltd, και την Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Ltd
16/02/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με

1) τη δημιουργία της επιχείρησης University of Nicosia Greece Branch Medical Ltd από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσω της Nareliz Ltd, και τη Hellenic Healthcare Holdings Single Member S.A., μέσω της Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Ltd και

2) την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας VANES Ltd από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσω της Neroulio Ltd, και την Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Ltd.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο του 2005 (Ν.109(Ι)/2005) ως ιδιωτικός κερδοσκοπικός οργανισμός.

H Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Limited είναι θυγατρική της ελληνικής εταιρείας Ηellenic Healthcare Holding Single Member S.A. Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. είναι ελληνική εταιρεία χαρτοφυλακίου του ομίλου της Hellenic Healthcare (“ο Όμιλος”), ενός ιδιωτικού ομίλου υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Η εταιρεία Nareliz Ltd έχει συσταθεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, είναι θυγατρική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα αποκτήσει το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της University of Nicosia Greece Branch Medical Ltd.

Η εταιρεία Neroulio Ltd έχει συσταθεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, είναι θυγατρική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα αποκτήσει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της VANES Ltd.

Το University of Nicosia Greece Branch Medical Ltd είναι κοινή επιχείρηση και θα ελέγχεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (μέσω της Nareliz Ltd) και την Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Ltd. Η Κοινή Επιχείρηση έχει ως στόχο τη δημιουργία Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα και μέσω αυτής να διαχειρίζεται τις οικονομικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ιατρικής Σχολής.

Η VANES Ltd είναι κοινή επιχείρηση και θα ελέγχεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (μέσω της Neroulio Ltd) και την Hellenic Healthcare Holding 3 (Cyprus) Ltd. Η Κοινή Επιχείρηση θα είναι η ιδιοκτήτρια της ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας θα βρίσκεται και θα λειτουργεί η Ελληνική Ιατρική Σχολή.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου