Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Sunday Natural products GmbH και Sunday Natural International Sp.z.o.o. από την CVC Capital Partners SIVAC-FIS S.A, μέσω της PURE AcquioCo GmbH
29/01/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Sunday Natural products GmbH και Sunday Natural International Sp.z.o.o. από την CVC Capital Partners SIVAC-FIS S.A, μέσω της PURE AcquioCo GmbH.

Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η PURE AcquioCo GmbH είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας. Είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το οποίο συστάθηκε για να ενεργεί ως όχημα εξαγοράς για την προτεινόμενη συναλλαγή και ελέγχεται από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.,.

Η Sunday Natural Products GmbH, είναι εταιρεία εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας. Η Sunday Natural International Sp.z.o.o., είναι εταιρεία εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Πολωνίας. Μαζί αποτελούν τον Στόχο στην προτεινόμενη συναλλαγή. Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βιταμινών, μετάλλων, συμπληρωμάτων και αθλητικής διατροφής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου