Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το προσχέδιο της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης για τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού.
17/11/2022


Στις 9/11/2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους αναφορικά με το προσχέδιο της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισμό της Σχετικής Αγοράς.

Ο ορισμός της αγοράς αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα κατά την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων, καθώς επίσης και κατά την εξέταση των περισσότερων υποθέσεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Ο ορισμός της αγοράς επίσης καθορίζει τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Η Ανακοίνωση της ΕΕ για τον Ορισμό της Αγοράς αναθεωρείται για πρώτη φορά έπειτα από την έκδοσή της το 1997, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τα ενδιάμεσα έτη, ιδίως την ψηφιοποίηση και τους νέους τρόπους που προσφέρονται αγαθά και υπηρεσίες, και για να αντικατοπτρίζει την ολοένα και μεγαλύτερη διασύνδεση και παγκοσμιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών.

Κύριος στόχος του προσχέδιου της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης της ΕΕ για τον Ορισμό της Αγοράς είναι να προσφέρει περισσότερη καθοδήγηση, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις με σκοπό να τους παραχωρηθεί διευκόλυνση σχετικά με τη συμμόρφωσή τους, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Το εν λόγω προσχέδιο στοχεύει επίσης να συμβάλει στην πιο αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιβολή του σχετικού δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κι από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους αναφορικά με το προσχέδιο της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης για τον Ορισμό της Αγοράς έως τις 13 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής σχετικών σχόλιων, είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου