Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 13/5/2015 επέβαλε στην ΑΤΗΚ και στην Forthnet πρόστιμο ύψους €2.900.000 και €2.250.000 αντιστοίχως, για παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 3(1)(γ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ β’ και γ’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της εξέτασης αυτεπάγγελτης έρευνας
23/06/2015

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της διαδικασίας και αφού μελέτησε και αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 3(1)(γ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’, β’ και γ’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») από μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ») και της Ελληνικής Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρία Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο Forthnet Α.Ε. (στο εξής η «Forthnet»), σε σχέση με τις μεταξύ τους συμφωνίες οι οποίες είχαν: (α) ως αντικείμενο τον έμμεσο καθορισμό τιμών και την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με την μελλοντική εμπορική πολιτική τους, (β) ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της παραγωγής ή διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων, και (γ) ως αντικείμενο την γεωγραφική ή άλλη κατανομή αγορών ή των πηγών προμήθειας.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η αυτεπάγγελτη έρευνα που αποφασίστηκε από την Επιτροπή στις 2/2/2012, αναφορικά με τη συνεργασία της ΑΤΗΚ και της Forthnet ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας που υπογράφτηκε στις 23/11/2011, για τη διάθεση του τηλεοπτικού περιεχομένου των συνδρομητικών καναλιών NOVACINEMA και NOVASPORTS μέσα από την πλατφόρμα Cytavision, καθώς και της δράσης τους ξεχωριστά ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας στον τομέα της διάθεσης συνδρομητικών καναλιών/ τηλεοπτικών δικαιωμάτων/τηλεοπτικού περιεχομένου στη συνδρομητική τηλεόραση.

Αναλυτικότερα, η ΑΤΗΚ και ο όμιλος εταιρειών Forthnet, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Forthnet Media στις 23/11/2011 υπέγραψαν συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης των τηλεοπτικών καναλιών «NOVACINEMA 1», «NOVACINEMA 2», «NOVACINEMA 3», «NOVACINEMA 4», «NOVASPORTS 1», «NOVASPORTS 2», «NOVASPORTS 3», «NOVASPORTS 4», «NOVASPORTS 6», «NOVASPORTS 7» εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας οι εταιρείες προέβηκαν στον έμμεσο καθορισμό τιμών και στην ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με την μελλοντική εμπορική πολιτική τους, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 101(1) στοιχ α’ της ΣΛΕΕ. Η παράβαση αυτή αποτελεί εξ αντικειμένου παράβαση, εφόσον οι υπό αναφορά όροι αφαιρούν από τα συμβαλλόμενα μέρη την αυτονομία δράσης στην αγορά με αποτέλεσμα να προσαρμόζουν τη μεταξύ τους συμπεριφορά στη λιανική αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Επιπρόσθετα, η συμφωνία μεταξύ της ΑΤΗΚ και της Forthnet ημερομηνίας 23/11/2011, αναφορικά με τα συνδρομητικά κανάλια «NOVACINEMA 1», «NOVACINEMA 2», «NOVACINEMA 3», «NOVACINEMA 4», «NOVASPORTS 1», «NOVASPORTS 2», «NOVASPORTS 3», «NOVASPORTS 4», «NOVASPORTS 6», «NOVASPORTS 7», περιείχε ρήτρες αποκλειστικότητας και μη άσκησης ανταγωνισμού εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχοντας υπόψη ότι τα πιο πάνω δεν αποτελούν εξ αντικειμένου παράβαση, η Επιτροπή εξέτασε τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των σχετικών ρητρών της Συμφωνίας και έκρινε ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται δυνάμει της υπό αναφορά Συμφωνίας έχουν ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό και τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1) στοιχ β’ της ΣΛΕΕ.

Τέλος, η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι η ΑΤΗΚ και η Forthnet συμφώνησαν ή/και έθεσαν ως προϋπόθεση για την υπογραφή της υπό αναφορά Συμφωνίας - συνάπτοντας ουσιαστικά «Συμφωνία Κυρίων» - να μην ανταγωνίζονται η μια την άλλη σε ότι αφορά την απόκτηση περιεχόμενου (αθλητικού και κινηματογραφικού) που ήδη κατείχαν, ή/και επιθυμούσαν να αποκτήσουν, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(γ) του Νόμου και του άρθρου 101(1) στοιχ γ’ της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή έκρινε ότι, τέτοιου είδους συμφωνία συνιστά εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού με τη μορφή κατανομής των γεωγραφικών αγορών ή των πηγών προμήθειας, καθότι με την κατανομή αγορών συνεπάγεται μείωση της παραγωγής και αύξησης των τιμών, πράγμα που οδηγεί σε εσφαλμένη κατανομή πόρων και σε μείωση της ευημερίας των καταναλωτών.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 13/5/2015 υποχρεώνει την ΑΤΗΚ και την Forthnet, να παύσουν αμέσως τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), (β) και (γ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α΄, β’ και γ’ της ΣΛΕΕ και να αποφύγουν επανάληψη αυτών στο μέλλον.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη τη φύση, σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να επιβάλει στην ΑΤΗΚ διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε €2.900.000 και στην Forthnet διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε €2.250.000

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 13/5/2015 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23/6/2015
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου