Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης των Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών Αθηαίνου, Αραδίππου και Δαλίου
27/10/2004


Στις 27 Οκτωβρίου 2004, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση µίας προτεινόµενης συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Περί Έλεγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22 (Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί.

Με την εν λόγω κοινοποίηση τους, οι Συνεργατικές Πιστωτικές εταιρείες Αθηαίνου, Αραδίππου και Δαλιού γνωστοποιούν ότι, στις 20/10/2004 συνήψαν συμφωνία με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας στην οποία θα μεταβιβάσουν στοιχεία του ενεργητικού των Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών Αθηαίνου, Αραδίππου και Δαλίου, που αφορούν τις εργασίες παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών και τις εργασίες εμπορίας γεωργικών χρειωδών.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του Περί Έλεγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22 (Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Περί ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα δυνάμει του Άρθρου 23, η Υπηρεσία παρέχει, έπειτα από αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν απόψεις σχετικά με τη συγκέντρωση κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του Άρθρου 28 του Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου