Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Odyssey Consultants Ltd από την Diorama Investments II RAIF, S.C.A.
02/04/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Odyssey Consultants Ltd από την Diorama Investments II RAIF, S.C.A..

Η Diorama Investments II RAIF, S.C.A. είναι μετοχική ετερόρρυθμη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Diorama Investments II RAIF, S.C.A. είναι Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Η Odyssey Consultants Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Odyssey Consultants Ltd δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών προστασίας των επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα της κυβερνοασφάλειας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου