Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 23/4/2015 επέβαλε στις εταιρείες Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd πρόστιμο ύψους €20.000.000 και €700.000, αντιστοίχως για παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας των εταιρειών Chr. Kapodistrias & Sons Ltd και Kyros Auto Service Ltd εναντίον των εταιρειών Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd
12/06/2015

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της διαδικασίας και αφού μελέτησε και αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») από μέρους της Daimler AG (εφεξής η «Daimler») και της Cyprus Import Corporation Ltd (εφεξής η «CIC»), ως αποτέλεσμα της κάθετης συμφωνίας τους για την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής των γνήσιων ανταλλακτικών των αυτοκινήτων Mercedes-Benz με το σήμα του κατασκευαστή αυτοκινήτου, στην κυπριακή αγορά.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στις 13/4/2011 από τις εταιρείες Chr. Kapodistrias & Sons Ltd (εφεξής η «Kapodistrias») και Kyros Auto Services Ltd (εφεξής η «Kyros») στην Επιτροπή εναντίον των εταιρειών Daimler και CIC αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), (β), (γ) και (δ) και 6(1)(α), (β), (γ) και 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Αρ. 13(Ι)/2008, ως ίσχυε τότε και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Οι εταιρείες Kapodistrias και Kyros δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αγορά, προμήθεια και μεταπώληση των γνήσιων ανταλλακτικών για οχήματα Mercedes-Benz, τα οποία προμηθεύονταν από εμπόρους και προμηθευτές από το εξωτερικό. Οι εταιρείες Kapodistrias και Kyros ισχυρίστηκαν ότι, μετά την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής από την εταιρεία Daimler στα γνήσια ανταλλακτικά που διαθέτει, οι εταιρείες, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα αγοράσουν και να τα εισάγουν στην Κύπρο, καθότι, σύμφωνα με το σύστημα επιλεκτικής διανομής, η πώληση γνήσιων ανταλλακτικών από το επίσημο δίκτυο επιτρέπεται μόνο σε μέλη του δικτύου, δηλαδή μόνο στην εταιρεία CIC για την κυπριακή αγορά και στους εξουσιοδοτημένους διανομείς και επισκευαστές, καθώς και σε ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω των ανεξάρτητων συνεργείων. Αναλυτικότερα, το Άρθρο 1(1)(θ) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 461/2010 που αφορά τις κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ορίζει ότι: «Σύστημα επιλεκτικής διανομής αποτελεί το σύστημα διανομής στο οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει να πωλεί τα αναφερόμενα στη σύμβαση αγαθά ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, μόνο σε διανομείς επιλεγμένους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εφόσον οι διανομείς αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην πωλούν τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς στη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας εφαρμόζει το σύστημα αυτό ο προμηθευτής

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αριθ. 461/2010, ο οποίος προβλέπει απαλλαγή από την εφαρμογή του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ και κατ’ επέκταση του άρθρου 3(1) του Νόμου, σε κάθετες συμφωνίες με αντικείμενο τους όρους αγοράς, πώλησης ή μεταπώλησης ανταλλακτικών για αυτοκίνητα ή παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης για αυτοκίνητα. Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αριθ. 461/2010 εφαρμόζει και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 330/2010, που αφορά ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των εν λόγω Κανονισμών είναι στις κάθετες συμφωνίες το μερίδιο που διαθέτει στη σχετική αγορά ο προμηθευτής και ο αγοραστής να μην υπερβαίνει για καθ’ έναν το 30%. Επίσης, οι κάθετες συμφωνίες δεν πρέπει να περιέχουν ορισμένες μορφές πολύ σοβαρών περιορισμών που αντιβαίνουν στον ανταγωνισμό και πρέπει να οδηγούν κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και να εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από τα οφέλη που προκύπτουν.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της έρευνάς της, συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες τόσο από τις καταγγέλλουσες και τις καταγγελλόμενες εταιρείες όσο και από πολλούς άλλους παίκτες της αγοράς, προμηθευτές και εισαγωγείς και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία, το πλαίσιο της καταγγελίας, τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ομόφωνα κατέληξε ότι, στην παρούσα υπόθεση η σχετική αγορά προϊόντος αφορά την αγορά της χονδρικής προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών για οχήματα Mercedes-Benz και την υποαγορά της χονδρικής προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών που φέρουν το σήμα Mercedes-Benz, δηλαδή του κατασκευαστή αυτοκινήτου στην κυπριακή αγορά.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας καθοδήγηση από τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούσε υποθέσεις στις οποίες εφαρμόστηκε το σύστημα επιλεκτικής διανομής, σημείωσε ότι, το Δικαστήριο προβλέπει για την επιλογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής κάποια κριτήρια/προϋποθέσεις, που καθορίζουν τον ειδικό λόγο ύπαρξης του δικτύου. Η Επιτροπή, εξετάζοντας τις εν λόγω προϋποθέσεις, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην εν προκειμένω υπόθεση αυτές δεν πληρούνται σωρευτικά.

Όσον αφορά την εν προκειμένω υπόθεση, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα εξ αντικειμένου παράβασης του ανταγωνισμού -αλλά εκ του αποτελέσματος-, δια το λόγο ότι η υπό αναφορά συμφωνία των εταιρειών Daimler και CIC για την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά δεν διαφάνηκε να εμπεριέχει οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας που καταγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 461/2010 στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και 330/2010 για τις κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές.

Η Επιτροπή επεσήμανε επίσης ότι, η εταιρεία CIC αμέσως πριν την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής κατείχε εξαιρετικά υψηλά μερίδια αγοράς στην κυπριακή αγορά και κατόπιν της εφαρμογής του συστήματος της επιλεκτικής διανομής απέκτησε μονοπωλιακή θέση.

Η Επιτροπή κατέληξε ότι η CIC γνώριζε ως Γενικός Διανομέας (General Distributor) ότι θα ήταν η μόνη που θα απέμενε ως μέλος του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά και παρά το ότι μπορούσε, δεν προέβη στο διορισμό άλλων Εξουσιοδοτημένων Διανομέων (Authorized Dealers), αλλά προτίμησε να παραμείνει μόνη της στην αγορά. Ακόμα και ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής στο δίκτυό της Daimler, που διόρισε η CIC, έχει διαπιστωθεί ότι προβαίνει σε αγορές των ανταλλακτικών από την ίδια την CIC και όχι σε εισαγωγές.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η εταιρεία Daimler αμέλησε για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά και οι πράξεις της ή/και οι παραλείψεις της, βάσει της συμφωνίας της με την CIC, οδήγησαν σε περιορισμό της διάθεσης των γνήσιων ανταλλακτικών, που φέρουν το λογότυπο του κατασκευαστή αυτοκινήτου για οχήματα Mercedes-Benz, ενώ θα μπορούσε το σύστημα της επιλεκτικής διανομής να εφαρμόζεται στην κυπριακή αγορά χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, η Daimler έλαβε την απόφαση για εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής και απέστειλε σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή του προς την CIC, όσον όμως αφορά τον τρόπο που εφαρμόστηκε το εν λόγω σύστημα στην κυπριακή αγορά, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Daimler όφειλε να είχε αποτρέψει και/ή να μην είχε επιτρέψει τον αποκλεισμό της σχετικής αγοράς με την ύπαρξη και δραστηριοποίηση σε αυτήν μίας και μόνης επιχείρησης, εξαφανίζοντας έτσι τον όποιο ενδοσηματικό ανταγωνισμό υπήρχε και πως δεν έλαβε υπόψη της σημαντικούς παράγοντες και κυρίως, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κυπριακής αγοράς, που διαφοροποιούν ή/και επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και πως δεν προχώρησε σε έλεγχο του τρόπου εφαρμογής του συστήματος, ως όφειλε, στην Κύπρο.

Η Επιτροπή έκρινε ότι, η κυπριακή αγορά έχει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτής γεωγραφικής αγοράς, καθότι αποτελεί μία ήδη απομονωμένη νησιωτική αγορά (isolated island market), στην οποία έχει αποκλειστεί εντελώς ο ανταγωνισμός, που υπήρχε μεταξύ του γενικού διανομέα (CIC) και των ανεξάρτητων εταιρειών (Kapodistrias και Kyros αλλά και άλλων εταιρειών) και έχουν περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό οι επιλογές του καταναλωτή, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε καλύτερες τιμές αγοράς των προϊόντων, εξαιτίας της εφαρμογής του συστήματος της επιλεκτικής διανομής σε αυτήν.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης, καθώς και από τρίτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές και μέσα από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της προκείμενης υπόθεσης, της νομολογίας, καθώς και των όσων κατατέθηκαν ή/και λέχθηκαν κατά την ενώπιόν της διαδικασία, ομόφωνα κατέληξε, ότι η κάθετη συμφωνία από μέρους της Daimler και της CIC για την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά αποτελεί σύμπραξη απαγορευμένη κατά το άρθρο 3(1) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω κάθετη σύμπραξη έχει ως αποτέλεσμα τον αισθητό περιορισμό της διάθεσης κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ και η οποία δεν καλύπτεται από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 461/2010 και 330/2010, λόγω του υψηλού μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι εν λόγω εταιρείες και δεν τυγχάνει ατομικής εξαίρεσης στη βάση του άρθρου 4(1) του Νόμου και του άρθρου 101(3) της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 23/4/2015, υποχρεώνει τις εταιρείες CIC και Daimler, να παύσουν άμεσα τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ και να αποφύγουν επανάληψη αυτής στο μέλλον.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη τη φύση, σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην CIC ανερχόμενο σε €700.000 (εφτακόσιες χιλιάδες Ευρώ) και διοικητικό πρόστιμο στην Daimler ανερχόμενο σε €20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια Ευρώ).

Τέλος σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών εταιρειών για παράβαση των άρθρων 6(1) του Νόμου και 102 της ΣΛΕΕ, που υποβλήθηκαν με την παρούσα καταγγελία, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι, μέσα από την εξέταση και ανάλυση των ενώπιόν της στοιχείων, δεν δύναται να εξετάσει παράβαση υπό το φως της έλλειψης αρμοδιότητας της, καθότι η κατ’ ισχυρισμό παράβαση αφορά σχετική αγορά τρίτων Κρατών Μελών της Ε.Ε..

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών εταιρειών για παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι, μέσα από την εξέταση και ανάλυση των ενώπιόν της στοιχείων, δεν έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της εταιρείας Daimler, λόγω του ότι δεν στοιχειοθετήθηκε η πρώτη από τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος στο εν λόγω άρθρο κατά την εξέτασή της. Δηλαδή δεν στοιχειοθετήθηκε η ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης των καταγγελλουσών εταιρειών με την καταγγελλόμενη εταιρεία Daimler.

Επίσης, αναφορικά με την εταιρεία CIC, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι, δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, εφόσον δεν υπήρχε εμπορική συνεργασία, παρά μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις που προέκυπτε ανάγκη, με αποτέλεσμα να μην δύναται να τύχουν εξέτασης, στα πλαίσια οικονομικής εξάρτησης, οι πρόνοιες του άρθρου 6(2) του Νόμου, καθώς η μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σχέση δεν ήταν ούτε πελατειακή, αλλά ούτε υπήρξε οποιασδήποτε άλλης μορφής τακτική εμπορική συνεργασία.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 23/4/2015 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12/6/2015
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου