Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης K.A. Olympic Lagoon Resort Ltd από τις εταιρείες Amathus Public Ltd και Kanika Group Ltd και την απόκτηση από την K.A. Olympic Lagoon Resort Ltd μαζί με την Olympic Lagoon Hotels Ltd κοινού ελέγχου του ξενοδοχείου Paphos Amathus Beach Hotel
19/05/2015


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Amathus Public Ltd, Kanika Group Ltd και Olympic Lagoon Hotels Ltd με κοινοποίησή τους προς την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση, με την επωνυμία K.A. Olympic Lagoon Resort Ltd. Η K.A. Olympic Lagoon Resort Ltd θα αποκτήσει τις μετοχές που κατέχει η Claridge Public Ltd στην Olympic Lagoon Hotels Ltd και θα αποκτήσει μαζί με την Olympic Lagoon Hotels Ltd κοινό έλεγχο του ξενοδοχείου Paphos Amathus Beach Hotel.

Η Amathus Public Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο ξενοδοχειακό, ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα.

Η Kanika Group Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης ξενοδοχείων μέσω ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, αξιοποίησης γης, διαχείρισης ακίνητων εκ μέρους πελατών και ενοικιάσεων ιδιόκτητων γραφειακών συγκροτημάτων.

H Olympic Lagoon Hotels Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί κοινή επιχείρηση, μεταξύ της Kanika Olympic Ltd και Claridge Public Ltd, η οποία δραστηριοποιείται με τη διεύθυνση των ξενοδοχείων Olympic Lagoon Resort και Paphos Amathus Beach Hotel.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου 83(I)/2014  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου