Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Corden Pharma Holding S.E. και της Corden Pharma US Holdings, Inc. από το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp.
01/06/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Corden Pharma Holding S.E. και της Corden Pharma US Holdings, Inc. από το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp.

Το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp είναι ειδικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, το οποίο διοικείται από την Astorg Asset Management S.à.r.l (στο εξής η “AAM”), μια εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη ως AIFM (Alternative Investment Fund Manager) από την CSSF, ρυθμιστική αρχή του Λουξεμβούργου. Η AAM μαζί με όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και ταμεία ανήκει στο Astorg Fund VIII (στο εξής ο ” Όμιλος Astorg” ). Ο Όμιλος Astorg είναι μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, ο οποίος πραγματοποιεί επενδύσεις και εξαγορές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

Η Corden Pharma Holding S.E. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και η Corden Pharma US Holdings, Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ. Οι εν λόγω εταιρείες αποτελούν την Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα πράξη και παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης και παραγωγής (γνωστές ως Contract Development Manufacturing Organizations, “CDMO”) με την οποία ένας κατασκευαστής παρέχει σε ανάντη επίπεδο υπηρεσίες παραγωγής βάσει σύμβασης για λογαριασμό τρίτων φαρμακευτικών εταιρειών είτε για ενεργά φαρμακευτικά συστατικά είτε για φαρμακευτικά προϊόντα συμπληρωμένων δόσεων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου