Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Cinven Capital Management (SFF) General Partner Ltd, αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της International Financial Group Ltd, μέσω ταμείου που διαχειρίζεται
21/03/2022


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της International Financial Group Limited από την Cinven Capital Management (SFF) General Partner Ltd, μέσω της Argo Bidco Ltd.

Η Argo Bidco Ltd είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το οποίο ιδρύθηκε για να λειτουργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Argo Bidco Ltd κατέχεται (έμμεσα) εξ’ ολοκλήρου από την Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited.

Η Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Γκέρνσεϊ. Ανήκει στον Όμιλο Cinven, που αποτελεί μία επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity business) και ασχολείται με την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών σε αριθμό επενδυτικών ταμείων, η οποία, μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων (sub-sectors), κυρίως επιχειρηματικών υπηρεσιών (business services), καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών περίθαλψης, βιομηχανικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

Η International Financial Group Limited είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Νήσου του Μαν. Η International Financial Group Limited μαζί με τις θυγατρικές της συνιστούν στον Όμιλο IFGL, ο οποίος παρέχει λύσεις επενδύσεων, αποταμίευσης και προστασίας σε διεθνείς επενδυτές που εδρεύουν σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερά, ο Όμιλος IFGL αποτελείται από τα εξής οικονομικά τμήματα: Ardan International, RL360, RL360 Services και Friends Provident International. Η Ardan International είναι μία ανεξάρτητη πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (independent wealth platform) που επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων μέσω ενός μοναδικού σημείου πρόσβασης, η RL360 Insurance Company Limited (RL360) είναι μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες διεθνείς εταιρείες ζωής, η RL360 Services ασχολείται με την προστασία των διεθνών ασφαλιστηρίων ζωής (international life policies) των υφιστάμενων πελατών της και η Friends Provident International (FPIL) ασχολείται με τη διεθνή αγορά ασφάλειας ζωής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου