Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενδιάμεση απόφαση της ΕΠΑ για λήψη προσωρινών μέτρων
20/06/2007

Κοινοποιήθηκε σήμερα στα μέρη από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) η επιφυλαχθείσα ενδιάμεση απόφαση σχετικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων εκ μέρους των εταιρειών Christis Dairies Public Limited και Charalambides Dairies Public Company Limited αναφορικά με τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, την Lanitis Bros Limited και την Pittas Dairy Industries Limited.

Στην απόφαση της, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τη λήψη προσωρινών μέτρων και ως εκ τούτου αποφάσισε τα εξής.

Να εκδώσει διάταγμα όπως η εταιρεία Lanitis Bros Limited από την 21/6/2007 προμηθεύει καθημερινά από την ποσότητα φρέσκου γάλακτος, στη βάση της υφιστάμενης σύμβασης της με τον ΠΟΑ προμήθειας φρέσκου γάλακτος, ποσότητα 23 τόνων φρέσκου γάλακτος στην εταιρεία Christis Dairies Public Limited στη συμβατική τιμή αγοράς που προσφέρεται από τον ΠΟΑ. Επίσης, να εκδώσει διάταγμα όπως η εταιρεία Pittas Dairy Industries Limited από την 21/6/2007 προμηθεύει καθημερινά από την ποσότητα φρέσκου γάλακτος, στη βάση της υφιστάμενης σύμβασης της με τον ΠΟΑ προμήθειας φρέσκου γάλακτος, ποσότητα 12 τόνων φρέσκου γάλακτος στην εταιρεία Christis Dairies Public Limited στη συμβατική τιμή αγοράς που προσφέρεται από τον ΠΟΑ. Επίσης, να εκδώσει διάταγμα όπως ο ΠΟΑ από την 21/6/2007 συνεχίσει να προμηθεύει καθημερινά την εταιρεία Christis Dairies Public Limited 10 τόνους φρέσκου γάλακτος στην τιμή πώλησης που την προμηθεύει και παράλληλα να επιτρέπει τόσο στην εταιρεία Lanitis Bros Limited όσον και στην εταιρεία Pittas Dairy Industries Limited όπως ανεξάρτητα οιωνδήποτε αντίθετων προνοιών που περιέχονται στις μεταξύ τους συμβάσεις και στη βάση της παρούσης απόφασης για προσωρινά μέτρα, να προμηθεύουν καθημερινά τις ποσότητες γάλακτος που η ΕΠΑ έχει καθορίσει.

Στην απόφαση διατάσσονται όπως ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων και οι εταιρείες Lanitis Bros Limited, Pittas Dairy Industries Limited και Christis Dairies Public Limited συμβάλουν με κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να καταστεί η προβλεπόμενη διαδικασία προμήθειας των εν λόγω ποσοτήτων γάλακτος αποτελεσματική και λειτουργική.

Η ισχύς των προσωρινών μέτρων που έχει αποφασίσει η ΕΠΑ θα τερματιστεί με την έκδοση της τελικής απόφασης της Επιτροπής επί της ουσίας της υπόθεσης.

Το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων καταχωρήθηκε στα πλαίσια καταγγελίας των εταιρειών Christis Dairies Public Limited και Charalambides Dairies Public Company Limited στις 4/6/2007

Ολόκληρη η ενδιάμεση απόφαση της Επιτροπής βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ στη διεύθυνση www.competition.gov.cy.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου