Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ύψους €868.522 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) και 6(1)(δ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α΄ και δ΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30/07/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 01/02/2021, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 3/2021 απόφασή της στο πλαίσιο της καταγγελίας της εταιρείας Primetel Plc (εφεξής η «Primetel») εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ»).

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης είναι η καταγγελία της εταιρείας Primetel που αφορούσε το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 6 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 2008 (Νόμος αριθμός 13(Ι)/2008) (εφεξής «ο Νόμος») από μέρους της ΑΤΗΚ, σχετικά με: (Α) Το συνδυασμό των προϊόντων (“ties and bundles”) της σταθερής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών με τις υπηρεσίες της συνδρομητικής τηλεόρασης, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι και εις βάρος των ανταγωνιστών της στην προσέλκυση καινούριων συνδρομητών, αντίθετα με τους κανόνες ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου, (Β) την επιχορήγηση και/ή διεπιδότηση της πλατφόρμας Cytavision από την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με σκοπό την οικονομική εξόντωση και/ή εξάλειψη των ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένης της Primetel, αντίθετα με τους κανόνες ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή, παράλληλα με την εφαρμογή του άρθρου 6 του Νόμου, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, ομόφωνα αποφάσισε να διεξαχθεί η δέουσα έρευνα για το αντίστοιχο άρθρο 102 της ΣΛΕΕ λόγω της πιθανολογούμενης ύπαρξης επηρεασμού του διακρατικού εμπορίου μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων και αφού ολοκληρώθηκε η ενώπιον της προφορική διαδικασία, και η κατάθεση θέσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται:

Α) παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 102 στοιχ. α΄ της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, αναφορικά με επιθετική τιμολόγηση υπό τη μορφή της ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας Cytavision κατά το 2013 που είχε ως αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο αποκλεισμό ενός ή περισσοτέρων από τους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές της τόσο στην αγορά της λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης όσο και στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Β) παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου και του άρθρου 102 στοιχ. δ΄ της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, αναφορικά με τη σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access και Net Runner ως δέσμη υπηρεσιών κατά το 2013.

Η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της δεδομένα και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης και όλους τους ελαφρυντικούς παράγοντες, ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο πλαίσιο του Νόμου και δη του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008, στη βάση του κύκλου εργασιών της ΑΤΗΚ που έλαβε χώρα κατά το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση. Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να:

Α) Υποχρεώσει την ΑΤΗΚ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α΄ και στοιχ. δ΄ της ΣΛΕΕ στο μέλλον.

(Β) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΑΤΗΚ:

(i) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α΄ της ΣΛΕΕ, εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision» για το 2013, ανερχόμενο σε €434.261 (τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες και διακόσια εξήντα ένα ευρώ),

(ii) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. δ΄ της ΣΛΕΕ, εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access και Net Runner ως δέσμη υπηρεσιών για το 2013, ανερχόμενο σε €434.261 (τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες και διακόσια εξήντα ένα ευρώ).

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 01/02/2021, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


30/07/2021  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου