Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd, συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις.
03/10/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2018, ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD (στο εξής η «Νέα Εταιρεία»), από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd (στο εξής οι «Εταιρείες») που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») στις 18/05/2018.

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 22/06/2018 είχε διαπιστώσει ότι η εν λόγω συγκέντρωση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») και προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά και ως εκ τούτου αποφάσισε την πλήρη διερεύνηση της.

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικό Δελτίο Τύπου και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωση, όπου καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή σε πρώτο στάδιο.

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης εξασφάλισε πρόσθετες πληροφορίες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και από τρίτα πρόσωπα καθώς και επιχειρήσεις και υπέβαλε σχετική έκθεση ευρημάτων στην Επιτροπή στη βάση του άρθρου 27 του Νόμου.

Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2/8/2018 αξιολόγησε την έκθεση της Υπηρεσίας και αποφάσισε ότι οι αμφιβολίες, ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά συνέχιζαν να υφίστανται. Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(2) του Νόμου, κατήρτισε έκθεση με τις αμφιβολίες που διαπιστώνονταν σε σχέση με τη μη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, προς ενημέρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και πληροφόρησε τις Εταιρείες ότι δύνανται να προβούν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή και να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αμφιβολιών της. Πριν από τη λήψη απόφασής της και στη βάση του άρθρου 33(1) του Νόμου, η Επιτροπή προέβηκε σε δύο ακροάσεις με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι Εταιρείες υπέβαλαν αριθμό δεσμεύσεων, με τις τελικές τους δεσμεύσεις να υποβάλλονται στις 26/9/2018.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις τελικές προτεινόμενες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τη Συμφωνία Μετόχων της VLPG καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από αυτές είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αφορούν τα κάτωθι:

(i) τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική τιμολόγηση ή διαφορετικοί όροι συναλλαγής μεταξύ Εταιρειών και άλλων πελατών. Η Νέα Εταιρεία θα συναλλάσσεται με όλους τους πελάτες της υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους θα συναλλάσσεται με τις Εταιρείες (at arm’s length),

(ii) τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κοστοστρέφεια της τιμολογιακής πολιτικής της Νέας Εταιρείας σε σχέση με τις χρεώσεις της για την παροχή αποθηκευτικών χώρων, τη πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους αγωγούς μεταφοράς,

(iii) διασφάλιση της δυνατότητας ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου σε δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις με τη μείωση του κατώτατου ορίου για αποδοχή αιτήματος και δέσμευση της VLPG ότι σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται το 10% του συνολικού αποθηκευτικού χώρου από τρίτους, θα παρέχονται 100ΜΤ στον επόμενο αιτητή, έστω και αν κατά συνέπεια ο συνολικός χώρος αποθήκευσης προς τρίτους ξεπερνά το 10%,

(iv) διασφάλιση παραχώρησης του 10% του αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους, στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου,

(v) παροχή εγχειριδίου προστασίας του ανταγωνισμού σε όλους τους υπαλλήλους της VLPG, στο οποίο θα καταγράφονται οι πολιτικές των Εταιρειών και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους εργαζόμενους και το διοικητικό προσωπικό των εν λόγω εταιρειών, οι οποίοι δυνατό να κατέχουν ή να περιέλθουν εις γνώση τους σημαντικές και / ή εμπιστευτικές πληροφορίες.

(vi) διοριστεί ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και θα υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή ή μη των δεσμεύσεων από την VLPG αναφορικά με το προηγούμενο έτος,

(vii) δέσμευση για μη παρεμπόδιση των πελατών της VLPG να χρησιμοποιούν και να ενοικιάζουν εγκαταστάσεις δυνητικού ανταγωνιστή της, περιορίζοντας έτσι την δραστηριοποίησή τους στις αγορές επόμενου ή προηγούμενου σταδίου,

(viii) κατά την κατασκευαστική περίοδο των αναγκαίων υποδομών και του αποθηκευτικού χώρου και την περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης, οι Εταιρείες δεσμεύονται όπως οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της VLPG γίνονται παρουσία ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, ο οποίος θα εποπτεύει τις συνεδρίες και θα διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται οποιοσδήποτε παράνομος συντονισμός σε επηρεαζόμενες αγορές και ότι δεν θα ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες που δεν αφορούν την VLPG.

(ix) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εταιρειών, δεν θα κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG,

(x) οι δεσμεύσεις θα ισχύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που επιβάλλεται από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8,000) για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει –

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύβησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.

Το πλήρες κείμενο της απόφασής της Επιτροπής, θα δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της σύντομα.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤAΓΩΝΙΣΜΟΥ
3/10/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου