Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Διαδικασία προκαταρκτικής αξιολόγησης από την ΕΠΑ της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την αγορά του ποσοστού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd.
04/07/2007


Η διαδικασία που κίνησε η ΕΠΑ στις 16.5.07 και που εντάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στον Νόμο Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(I)/99 (Νόμος) συνεχίζεται με την συνεχιζόμενη κατάθεση ενώπιον της ΕΠΑ στοιχείων πληροφοριών και εγγράφων σε σχέση με το Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου από πλευράς της Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

΄Οταν θα διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ η Υπηρεσία θα διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκεκριμένης συγκέντρωσης και θα ετοιμάσει γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή στην οποία θα γράφει την αιτιολογημένη γνώμη της αναφορικά με το αν η συγκέντρωση αυτή μπορεί να κηρυχθεί ή όχι συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς και στη συνέχεια η Επιτροπή στη βάση της εν λόγω γραπτής έκθεσης και της εν λόγω κοινοποίησης θα αποφασίσει.

Μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής οι πρόνοιες του Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση της Marfin Popular Bank Public Co Ltd να μην εφαρμόζει την εν λόγω συγκέντρωση προτού λάβει την σχετική έγκριση από την Επιτροπή εξακολουθεί να ισχύει.

Καθ΄ όλη την διαδικασία εξέτασης της εν λόγω συγκέντρωσης ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον Νόμο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου