Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Διενέργεια αιφνίδιων επί τόπου ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, προμήθεια και διάθεση τούβλων.
24/06/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 38 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2022 (εφεξής ο «Νόμος»), να διενεργήσει αιφνίδιους επί τόπου ελέγχους σε γραφεία και χώρους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, προμήθεια και διάθεση τούβλων για ενδεχόμενες παραβάσεις των προνοιών του άρθρου 3(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, καθώς και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»).

Ο εν λόγω αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής σε σχέση με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και/ή συμπεριφορές των επιχειρήσεων (1) Κεραμείον Κακογιάννης Λτδ, (2) Κεραμείον Ανδρέας Κασάπης Λτδ, (3) Επιχειρήσεις Μέλιος & Παφίτης Λίμιτεδ, (4) Κεραμοποιεία Παλαικύθρου (Κ.Α.Π.Α.) Λτδ, (5) Κεραμουργεία Χρυσάφη Λίμιτεδ, (6) Κεραμοποιεία Παλαικύθρου "Ο Γίγας" Λτδ, (7) Τουβλοποιεία Παλαικύθρου “Ο Γίγας” Λτδ, (8) United Brickworks Limited, και (9) Ledra Brick Factory Limited ή/και των μητρικών, θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων τους επιχειρήσεων, στην παραγωγή, προμήθεια και διάθεση τούβλων, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου, καθώς και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

Οι αιφνίδιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 23/06/2022.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26(2)(ια) του Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

24 Ιουνίου 2022  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου