Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(7) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΩΝ 2008 ΚΑΙ 2014
11/06/2015


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, μετά από τις αιφνίδιες επιτόπου έρευνες που διενεργήθηκαν στις 25/2/2015 στη βάση δύο αυτεπάγγελτων ερευνών που διεξάγονται από την Επιτροπή, κατέληξε ότι στη βάση των ενώπιον της στοιχείων διαφάνηκε ότι υπήρξε άρνηση της επιχείρησης ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED να συμμορφωθεί προς την εντολή της Επιτροπής για έρευνα στους χώρους των επιχειρήσεων και αποφάσισε ότι δύναται να εφαρμοστεί το άρθρο 31(7) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») σύμφωνα με το οποίο «Η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων διοικητικό πρόστιμο μέχρι ένα τοις εκατόν (1%) του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σε περίπτωση που αυτή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας επιδεικνύει ελλειπή ή αλλοιωμένα τα αιτηθέντα αρχεία, τα βιβλία, τους λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα ή σε περίπτωση άρνησης της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για έρευνα».

Προς τούτο, η επιχείρηση ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED κλήθηκε να υποβάλει τις θέσεις της.

Η εν λόγω διαδικασία αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31(7) του Νόμου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11 Ιουνίου 2015 .
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου