Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την συγχώνευση των εταιρειών The North of England Protecting and Indemnity Association Limited, The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited και The Standard Club Ltd
05/09/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προβλεπόμενη συγχώνευση των εταιρειών The North of England Protecting and Indemnity Association Limited, The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited και The Standard Club Ltd.

Η The North of England Protecting and Indemnity Association Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Είναι παγκόσμιος οργανισμός ασφάλισης και συνιστά την μητρική εταιρεία του Ομίλου North. Σε αμοιβαία βάση, η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης P&I (Protection & Indemnity/Προστασίας και Αποζημίωσης), FD&D (Freight, Demurrage and Defence/Ναύλος, Έξοδα Ακινησίας και Άμυνας) και κινδύνων πολέμου. Επιπρόσθετα, παρέχει με αμοιβαία και σταθερά ασφάλιστρα παγκοσμίως διαφοροποιημένα προϊόντα (κύτος, υδατοκαλλιέργεια).

Η The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βερμούδων και δραστηριοποιείται στην παροχή αντασφάλισης στις οντότητες του ομίλου North, ανάμεσα στις οποίες είναι και η The North of England Protecting and Indemnity Association Limited.

Η The Standard Club Ltd, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βερμούδων, είναι εξουσιοδοτημένος ασφαλιστής και παρέχει ένα ευρύ φάσμα ευέλικτων ασφαλιστικών καλύψεων σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές και ναυλωτές τρίτων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του υπεράκτιου πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και συνιστά την μητρική εταιρεία του Ομίλου Standard. Η εν λόγω εταιρεία είναι μητρική του ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελείται από θυγατρικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες P&I (αμοιβαία), P&I plus επεκτάσεις σε αμοιβαία κάλυψη P&I (σταθερό ασφάλιστρο), FD&D (αμοιβαία), κινδύνων πολέμου (αμοιβαίο ή σταθερό ασφάλιστρο), Strike & Delay (αμοιβαίο ή σταθερό ασφάλιστρο) και Kidnap & Ransom (σταθερό ασφάλιστρο) ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες αντασφάλισης εντός του Ομίλου και ταυτόχρονα έχει αντασφαλιστικές συμφωνίες με τρίτους ασφαλιστές.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου